Działalność

O nas

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, jest prowadzenie badań naukowych z zakresu fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska, w szczególności:

  • właściwości mechanicznych skał oraz ich struktur geometrycznych
  • nieustalonych przepływów płynów w sieciach
  • przepływów płynów w ośrodkach porowatych
  • metrologii płynów i ciał stałych
  • zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, inżynierii środowiska i środowiska kopalń
  • stanów naprężeń i przemieszczeń w górotworze

Odnosząc się do aktualnych potrzeb gospodarki Polski i uwzględniając perspektywy integracji europejskiej Instytut Mechaniki Górotworu ukierunkował swoją działalność na wykorzystanie technik informatycznych i nowoczesnych technologii w ramach następującego tematu działalności statutowej:

Zjawiska w płynach i ośrodku skalnym z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań

Główne kierunki badań w ramach tego programu obejmują:

  • rozwój metod prognozowania zagrożeń infrastruktury nad i podziemnej ze strony ośrodka skalnego z wykorzystaniem modelowania komputerowego
  • badania możliwości wykorzystania ośrodka skalnego do składowania paliw lub odpadów ( w tym odpadów toksycznych i promieniotwórczych)
  • nowe metody i przyrządy do pomiarów parametrów charakteryzujących przepływ gazów
  • rozwój metod prognozy przewietrzania w oparciu o monitoring i symulację numeryczną

Obecnie prowadzone są poszukiwania partnerów krajowych i zagranicznych gotowych do podjęcia współpracy w ramach wymienionych zagadnień.