Projekty

Pracownia Mikromerytyki

Projekty realizowane w Pracowni Mikromerytyki, finansowane ze środków publicznych

Temat Projektu

Kierownik

Nowatorski system wspomagania oceny zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi, 2014-2016

Nowe urządzenia i metody analizy układu węgiel-metan, Konkurs Lider, NCBiR, 2013-2015

Narzędzia wspomagania służb wentylacyjnych kopalń w zwalczaniu zagrożenia metanowego i wyrzutowego, oparte na wiedzy i doświadczeniu eksperckim, N R009 0038
06/2009

Nowoczesne metody zwiększania bezpieczeństwa załóg w aspekcie zagrożenia wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgiel kamienny. Kierownik projektu, 2006-2009

Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych. Kierownik projektu Dr Mirosław Wierzbicki , 0573/R/T02/2007/03. nr projektu: Nr R09 025 03 2007-2010

Modelowanie migracji zanieczyszczeń wynoszonych przez wodę z podziemnego składowiska odpadów i podsadzonych pustek poeksploatacyjnych. Kierownik projektu Doc. dr hab. inż. Mariusz Sławomirski. Okres realizacji 2002-2005

dr hab. inż. Mariusz Sławomirski
prof. IMG-PAN