Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 13, nr 1-4

 1. Wstępne badanie rdzeni wiertniczych dolomitów z OZG Rudna w aspekcie potencjalnego zagrożenia zjawiskami gazo-geodynamicznymi
  Mariusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 2. Struktury odmienione węgla kamiennego w strefach zaburzeń tektonicznych – propozycja klasyfikacji
  Katarzyna Godyń (PDF to download)
 3. Badania właściwości sorpcyjno-odkształceniowych węgla w stanie obciążenia okólnego
  Barbara Dutka, Juliusz Topolnicki (PDF to download)
 4. Wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji za pomocą nowatorskiego układu do pomiarów akumulacji i uwalniania gazów z próbek węglowych
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 5. Wpływ prędkości obciążania na wartości pewnych stałych materiałowych uzyskiwanych w teście konwencjonalnego trójosiowego ściskania
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 6. Termiczne właściwości indukcyjnego, bezrdzeniowego czujnika odkształceń – teoria i praktyka
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 7. Numeryczna analiza metod geotechnicznych minimalizujących wpływ przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych eksploatacją podziemną
  Rafał Misa, Krzysztof Tajduś, Anton Sroka (PDF to download)
 8. Dobór i kalibracja praw konstytutywnych dla podłoża obiektów budowlanych
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan (PDF to download)
 9. Instalacja aparatury pomiarowej w hangarze lotniczym. Pomiar i rejestracja odkształceń posadzki
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 10. Konwergencja w warunkach nieregularnie rozproszonych wyrobisk, na przykładzie kopalni Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF to download)
 11. Opracowanie narzędzi programowych dla celów odtworzenia zaistniałych zdarzeń i katastrof oraz ich weryfikacja na podstawie danych "post"
  Wacław Dziurzyński, Stanisław Wasilewski, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF to download)
 12. Eksperymentalne i modelowe badanie procesu mieszania powietrza i metanu w strudze wytwarzanej przez kopalnianą inżektorową stację odmetanowania
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF to download)
 13. Porównanie symulacji numerycznych z wynikami pomiarów rozkładów pól prędkości w przekrojach chodników kopalnianych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF to download)
 14. Określenie prędkości poślizgu przy stycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym
  Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 15. Nowa metoda pomiaru małych prędkości w tunelu aerodynamicznym
  Wiesław Chmiel, Andrzej Krach, Janusz Kruczkowski, Stanisław Millak (PDF to download)
 16. Pomiar prędkości powietrza termoanemometrami w innych warunkach niż przeprowadzano ich wzorcowanie
  Władysław Cierniak (PDF to download)
 17. Koncepcja precyzyjnego pomiaru parametrów przepływów gazów w zakresie małych prędkości z uwzględnieniem zmiany zwrotu i temperatury
  Katarzyna Socha, Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 18. Analiza teoretyczna i opracowanie założeń oraz prognozowanie niepewności i obszaru aplikacyjnego systemu pomiarowego anemometru wibracyjnego
  Jan Kiełbasa, Konrad Papierz, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 19. Pomiary opływu wybranych modeli metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Katarzyna Mnich-Medoń, Jacek Sobczyk (PDF to download)
 20. Tunel aerodynamiczny przystosowany do badań metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Jacek Sobczyk (PDF to download)
 21. Analiza powstawania przepływu wstecznego przy opływie ciał sztywnych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 22. O cyrkulacji atmosfery w otamowanym rejonie ściany wydobywczej
  Wacław Trutwin, Janusz Cygankiewicz (PDF to download)
Skip to content