Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 14, nr 1-4

 1. Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów do wspierania procesu decyzyjnego dotyczącego klasyfikacji węgla ze względu na wybrane cechy petrograficzne
  Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń (PDF to download)
 2. Laboratoryjne badania sorpcji wymiennej CO2/CH4 na brykiecie węglowym
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki, Jarosław Aksamit, Tomasz Murzyn (PDF to download)
 3. Izotermy sorpcji gazu przy różnych obciążeniach okólnych węgla
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik (PDF to download)
 4. Sorpcjomat krokowy – nowatorska aparatura do pomiarów sorpcyjnych w warunkach stałego ciśnienia gazu
  Mateusz Kudasik (PDF to download)
 5. Badania szczelinowatości górotworu wokół otworu odmetanowania na podstawie analizy zapisów z kamery introskopowej
  Mateusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 6. Zależność wyniku testu ściśliwości próbki węgla od rodzaju płynu porowego
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 7. Zakres kompensacji temperaturowej indukcyjnego czujnika odkształceń
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 8. Przemieszczenia poziome w rejonach eksploatacji górniczej
  Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka (PDF to download)
 9. Przepisy, odniesienia normowe oraz instrukcje dotyczące projektowania i realizacji budynków narażonych na górnicze oddziaływania deformacyjne
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Jerzy Cygan (PDF to download)
 10. Wypiętrzanie terenu pod wpływem zmian warunków hydrogeologicznych na przykładzie skutków zamknięcia wycieku w poprzeczni Mina w kopalni soli Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF to download)
 11. Instalacja aparatury pomiarowej w budynku zabytkowego kościoła. Pomiar i rejestracja nachyleń wieży
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 12. Walidacja programu komputerowego do prognozowania przewietrzania kopalni z zastosowaniem metod optymalizacji numerycznej
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 13. Wybrane aspekty metodyki tworzenia wieloskalowych modeli numerycznych rejonu ściany
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 14. Nowe rozwiązania urządzeń do pomiaru pól prędkości i rozkładów stężenia metanu oraz wyniki badań porównawczych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 15. Czynniki wpływające na deformację warstwy przyściennej przy statycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym oraz ich wpływ na prędkość poślizgu. Część I: Turbulentna warstwa graniczna w sąsiedztwie ścianek chropowatych
  Mariusz R. Sławomirski, Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 16. Czynniki wpływające na deformację warstwy przyściennej przy statycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym oraz ich wpływ na prędkość poślizgu. Część II: Badania ekperymentalne
  Przemysław Skotniczny, Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 17. Metoda pomiaru strumienia objętości gazu w otworach odmetanowania
  Janusz Kruczkowski (PDF to download)
 18. Wykorzystanie naturalnych fluktuacji parametrów przepływu do pomiaru wektora prędkości
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Elżbieta Poleszczyk, Katarzyna Socha (PDF to download)
 19. Nowy opis charakterystyk termoanemometrów stałorezystancyjnych
  Jan Kiełbasa, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 20. Badania modelowe powolnych przepływów w przewodach za pomocą cyfrowej anemometrii obrazowej oraz modelowania matematycznego
  Marek Gawor, Mariusz R. Sławomirski, Jacek Sobczyk, Marta Tichoruk (PDF to download)
 21. Zmiany ciśnienia bezwzględnego w rejonie ściany jako wskaźnik zagrożenia metanowego
  Wacław Trutwin (PDF to download)
Skip to content