Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 1

 1. Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych
  Paweł Jamróz, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 2. Stacjonarne urządzenie pomiarowe do wyznaczania metanowości bezwzględnej
  Janusz Kruczkowski, Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 3. Powtarzalność pomiarów kinetyk sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru
  Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik (PDF to download)
 4. Analiza modyfikacji wskaźnika stopnia uwęglenia w metodzie graficzno-statystycznej badania struktury paliw stałych według Jurkiewicza
  Katarzyna Czerw, Dominika Migdał (PDF to download)
 5. Analiza właściwości dynamicznych detektorów propagacji fali temperaturowej w przepływie powietrza i mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 6. Optymalizacja konfiguracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal cieplnych
  Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba (PDF to download)
 7. Weryfikacja metody oceny warunków mikroklimatu opartej na wskaźniku dyskomfortu cieplnego przy użyciu obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
  Nikodem Szlązak, Bartłomiej Głuch (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 2

 1. Numerical analysis of selected flow phenomena in the area of coal waste dumps
  Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 2. Skuteczność korekcji temperaturowej w termoanemometrycznych systemach pomiarowych
  Paweł Jamróz, Katarzyna Socha (PDF to download)
 3. Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 4. Pomiar dyfuzyjności cieplnej mieszanin gazów metodą fal cieplnych
  Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba (PDF to download)
 5. Możliwości komutacyjne przełączników tranzystorowych i elektromechanicznych w referencyjnej metodzie pomiaru odkształceń czujnikiem indukcyjnym
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 6. Badania numeryczne wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na hałas aerodynamiczny wentylatora promieniowego
  Dawid Romik, Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś (PDF to download)
 7. Rozwój metod prognozowania górniczych deformacji terenu. Część 1
  Jerzy Cygan, Lucyna Florkowska (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 3

 1. Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi
  Anna Pajdak, Mateusz Kudasik (PDF to download)
 2. Stopień rozdrabniania skał w zależności od czasu mielenia udarowego
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas (PDF to download)
 3. Zmienność temperaturowa współczynników równania Langmuir'a na przykładzie pokładów partii E Ruchu Zofiówka
  Barbara Dutka (PDF to download)
 4. Zastosowanie skaningu laserowego do budowy modelu numerycznego wyrobiska górniczego
  Jakub Janus (PDF to download)
 5. Nieliniowa filtracja gazu przez próbki dolomitu
  Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 6. Mikroskopowe metody badań charakteryzujące przestrzeń porową dolomitów z cechsztyńskich miedzionośnych formacji skalnych rejonu Polkowic
  Katarzyna Godyń (PDF to download)
 7. Koncepcja termicznej metody wspomagania identyfikacji ciał stałych i ich parametrów cieplnych
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 8. Zastosowanie sieci samoorganizującej do identyfikacji struktur odmienionych węgla kamiennego
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 9. Transport sedymentacyjny mas powyrzutowych
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 10. Oszacowanie wydatku energetycznego rozdrabniania skał metodą mielenia udarowego
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Janusz Nurkowski (PDF to download)
 11. Właściwości odpadowego popiołu lotnego powstałego ze spalania węgla kamiennego po zastosowaniu suchych sorbentów sodowych w oczyszczaniu gazów spalinowych
  Joanna Gluzińska, Barbara Walawska, Dorota Łuczkowska, Anna Pajdak (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 4

 1. Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK "Murcki-Staszic" oraz w szybie wentylacyjnym "Zygmunt", w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.
  Nikodem Szlązak, Stanisław Wasilewski  (PDF to download)
 2. Rozwój narzędzi komputerowych do wariantowych symulacji procesu przewietrzania w aspekcie wyznaczania bocznic przekątnych w KSW
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF to download)
 3. Zmiana warunków cieplnych w rejonie ściany w funkcji wydobycia i zagrożenia metanowego
  Wacław Dziurzyński, Bartłomiej Głuch (PDF to download)
 4. Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 5. Detekcja nagłych zmian w przebiegu strumienia objętości mierzonego przy użyciu Systemu Wielopunktowego Pomiaru Pola Prędkości
  Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 6. Metody określania zmian deformacji górotworu i powierzchni terenu w rejonie drążonego tunelu
  Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka (PDF to download)
 7. Analiza wsteczna przyczyn uszkodzeń budynku znajdującego się w zasięgu oddziaływania deformacji górniczych
  Izabela Bryt-Nitarska, Lucyna Florkowska (PDF to download)
 8. Uproszczony sposób symulacji oddziaływania wyrobisk na ich otoczenie o właściwościach sprężysto-lepkich
  Agnieszka Maj (PDF to download)
 9. Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Analiza pomiarów deformacji
  Elżbieta Włosińska (PDF to download)
 10. Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 11. Analiza pęcznienia węgli kamiennych i brunatnych w oparciu o analizę izoterm sorpcji CO2
  Paweł Baran, Katarzyna Zarębska (PDF to download)
 12. Analizy petrograficzne skał rejonu Rudnej, budujących cechsztyńskie formacje miedzionośne monokliny przedsudeckiej
  Katarzyna Godyń (PDF to download)
 13. Porównanie skuteczności wybranych klasyfikatorów neuronowych w identyfikacji grup macerałów węgla kamiennego oraz materii nieorganicznej
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 14. Wydatek energetyczny procesu rozdrabniania różnych skał za pomocą autorskiego młynka udarowego
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas (PDF to download)
 15. Zależność postaci prawa ciśnienia efektywnego od prędkości obciążania próbki dla piaskowca nasączonego gazem inertnym
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 16. Wybrane zagadnienia aproksymacji charakterystyk statycznych termoanemometrów CTA
  Aleksander Olczyk (PDF to download)
 17. Badania modelowe wpływu stężenia mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla na pomiar prędkości metodą termoanemometryczną
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 18. Intensywność turbulencji w nowym tunelu aerodynamicznym Instytutu Mechaniki Górotworu PAN – cz. I
  Jacek Sobczyk, Marek Gawor (PDF to download)
 19. Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak (PDF to download)
Skip to content