Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 1

 1. Meine Begegnungen mit Professor Dr. Stanisław Knothe – ein Nachruf
  Helmut Kratzsch (PDF to download)
 2. Relacje profesora Stanisława Knothego z Głównym Instytutem Górnictwa
  Józef Dubiński, Andrzej Kowalski (PDF to download)
 3. Profesor Stanisław Knothe. Wspomnienia
  Wacław Trutwin (PDF to download)
 4. Teoria Knothego – jej znaczenie dla nauki górniczej i przemysłu górniczego
  Anton Sroka (PDF to download)
 5. Challenges in German subsidence research – retrospectives and perspectives
  Axel Preusse, Denise Müller, Daniel Beckers (PDF to download)
 6. Scientific Importance of the Academic Achievements of Professor Knothe for Ground Movement Calculation in Germany
  Michael Hegemann (PDF to download)
 7. Beitrag zur Vorausberechnung bergbaubedingter Bodenbewegungen bei diskontinuierlichem Abbaufortschritt
  Heinz-Jürgen Kateloe (PDF to download)
 8. Application of generalized function of time in preventive measures undertaken in mining on account of the protection of civil structures
  Andrzej Kowalski, Piotr Gruchlik (PDF to download)
 9. Numerical applications of geometric-integral theory of underground mining effect of Professor Stanisław Knothe
  Jan Białek (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 2

 1. Modeling of land subsidence caused by salt cavern convergence applying Knothe's theory
  Ryszard Hejmanowski, Agnieszka A. Malinowska, Andrzej Kwinta, Paweł Ulmaniec (PDF to download)
 2. Wpływ ustalonego zbocza niecki górniczej na zabudowę powierzchni
  Izabela Bryt-Nitarska (PDF to download)
 3. Methods for assessing resistance and threats to building structures in mining areas
  Janusz Rusek (PDF to download)
 4. Modern applications of the Knothe theory in calculations of surface and rock mass deformations
  Anton Sroka, Rafał Misa, Krzysztof Tajduś (PDF to download)
 5. Results of the Ground Surface Deformation Measurements in the Zone of Commencing the Roof Caving Exploitation and the Assessment of Its Impact on Buildings
  Łukasz Kapusta, Leszek Szojda (PDF to download)
 6. The Application and Development of Knothe Influence Function in China
  Jiang Yan, Yang Lun, Jiang Yue, Axel Preuße, Anton Sroka (PDF to download)
 7. High-intensity mining characteristics and its evaluation system of thick coal seam in China's coalmines
  Guo Wenbing, Bai Erhu, Yang Daming (PDF to download)
 8. Research Progress on Prediction of Mining Subsidence in China
  Dai Huayang, Deng Kazhong, Zhang Huaxing, Lian Xugang (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 3

 1. Zmiany struktury wytwarzania minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego
  Krzysztof Knaś, Arkadiusz Szymanek, Daniel Zbroński (PDF to download)
 2. Wyłączenie przewietrzania kopalni Ruch "Anna" – symulacja numeryczna
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka, Andrzej Krach (PDF to download)
 3. Wybrane katastrofy i wypadki w górnictwie polskim – zebranie danych
  Stanisław Wasilewski, Paweł Jamróz (PDF to download)
 4. Koncepcja rozproszonego systemu pomiarowego parametrów fizykochemicznych rejonu ściany w oparciu o analizę metod pomiarowych parametrów atmosfery kopalni węgla kamiennego
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 5. Modyfikacja metody wyznaczania pasma przenoszenia anemometru z nagrzanym elementem pomiarowym
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 6. Review of developing of CO2 sequestration technology in coal seams
  Letícia Teixeira Palla Braga (PDF to download)
 7. Sprawdzenie stosowalności cyfrowej anemometrii obrazowej do badania opływu ruchomych obiektów w przewodzie zamkniętym
  Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak, Renata Gnatowska (PDF to download)
 8. Ocena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architektury
  Katarzyna Kozieł, Dorota Łochańska (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 4

 1. Badania eksperymentalne wpływu urabiania kombajnem na warunki przewietrzania w rejonie ściany wydobywczej
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 2. Doświadczenia PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w utrzymywaniu wyrobisk przyścianowych za frontem ścian 415 i 413 w pokładzie 416
  Jacek Krupanek, Aleksander Chowaniec, Roman Gąska, Andrzej Walentek (PDF to download)
 3. Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Cz. 2. Model pomiarowy i obliczeniowy do analizy deformacji
  Lucyna Florkowska, Rafał Gawałkiewicz, Izabela Bryt-Nitarska, Jerzy Cygan, Agnieszka Maj (PDF to download)
 4. Wyznaczenie wartości parametrów charakteryzujących turbulentny przepływ powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska kopalnianego
  Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski, Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF to download)
 5. Wpływ prędkości zmian ciśnienia hydrostatycznego na wyniki drenowanego testu ściśliwości
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski (PDF to download)
 6. Optymalizacja rozmieszczenia czujników w sondzie do monitorowania oddechu w aspekcie pomiaru zwrotu wektora prędkości przepływu
  Katarzyna Socha, Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 7. Ocena parametrów strukturalnych dolomitów z kopalni rud miedzi przy wykorzystaniu metod densymetrycznych i porozymetrycznych
  Katarzyna Kozieł, Anna Pajdak (PDF to download)
 8. Zmiany struktury nagromadzenia minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego
  Krzysztof Knaś, Arkadiusz Szymanek (PDF to download)
 9. Analiza statycznych warunków pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym w zależności od średnicy włókna pomiarowego
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 10. Modele numeryczne turbulencji – źródła i dostosowanie do specyfiki aerologii górniczej
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus, Bartłomiej Głuch, Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 11. Możliwość wyprowadzenia nadmiarowych strumieni gazów węglowodorowych z niektórych zakładów przemysłowych
  Jerzy Szpalerski (PDF to download)
 12. Pomiary odkształceń posadzki hangaru – nowa metoda interpretacji wyników
  Adam Kanciruk (PDF to download)
Skip to content