Kadra

Mateusz Dudek

mgr inż.

W 2015 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskując tytuł magistra inżyniera z zakresu transportu linowego. W tym samym roku rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Budownictwo.

Od 2017 r. należy do zespołu prof. Sroki w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powierzchni przed skutkami eksploatacji podziemnej i likwidacji kopalń. Interesuje się szeroko rozumianą geomechaniką i geotechniką górniczą. Jest współorganizatorem konferencji Altbergbau-Kolloquium (dotyczącej problemów starego górnictwa) i konferencji im. Stanisława Knothego (dotyczącej problemów deformacji górotworu).

Jest autorem i współautorem 9 prac naukowych, dwóch międzynarodowych projektów badawczych, kilku projektów inżynieryjnych i ekspertyz w zakresie górnictwa węglowego, rudnego, solnego i naftowego oraz budownictwa i geotechniki, przeprowadzanych w Polsce i poza jej granicami.

Skip to content