Działalność naukowa

Pracownia Wentylacji Kopalń

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Pracowni Wentylacji Kopalń

Zespół Pracowni zajmuje się pracami badawczymi w zakresie prognozowania procesu przewietrzania — niestacjonarnego przepływu powietrza i gazów w złożonych sieciach wyrobisk, kanałów, rurociągów i innych systemów wentylacyjnych w warunkach zaburzeń przepływu. Uzupełnieniem tych prac są badania w zakresie opracowania metod pomiaru przepływu gazu w oparciu o termoanemometrię, anemometrię i barometrię z zastosowaniem nowoczesnych przyrządów do pomiaru prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia gazów. Przyrządy te zaprojektowano i wykonano głównie w IMG PAN. Badania prowadzone przez Pracownię to w dużej mierze czasochłonne i materiałochłonne prace eksperymentalne, których celem jest weryfikacja opracowywanych teorii analizowanych zjawisk i procesów fizycznych. Zespół stale rozwija metody pomiarowe, a dzięki unikatowej aparaturze prowadzi pomiary zarówno w laboratoriach, jak i na obiektach rzeczywistych (w tym w wyrobiskach kopalń podziemnych). Uzyskiwane wyniki są wykorzystywane do weryfikowania wyników złożonego modelowania numerycznego oraz do budowy modelu numerycznego sieci wyrobisk kopalni, tuneli czy zwałowiska odpadów poeksploatacyjnych.

Znacznym osiągnięciem Zespołu Pracowni, świadczącym o jego możliwościach metrologicznych jest uzyskanie akredytacji i prowadzenie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe (LWWPP). Osiągnięcie to wymagało opracowania unikatowych metod pomiarowych, które zostały zweryfikowane przez największy światowy autorytet w dziedzinie pomiarów (NIST-USA) poprzez badania porównawcze.

Wyniki badań w obszarze bezpieczeństwa pracy w górnictwie pozwoliły na uzyskanie od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Nasi pracownicy prof. Wacław Dziurzyński i prof. Stanisław Wasilewski są uznanymi ekspertami i biorą czynny udział w pracach komisji problemowych powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz w pracach związanych z formułowaniem wytycznych dla unowocześniania przepisów górniczych i opinii w sprawach wynikających z katastrof górniczych.

Czym zajmuje się Pracownia Wentylacji Kopalń?

 • badaniem zjawisk fizyko-chemicznych w płonących zwałowiskach celem redukcji zagrożeń środowiskowych umożliwiających skuteczne (więcej):
  • wygaszenie zagrzania zwałowiska,
  • odebranie ciepła ze zwałowiska,
  • likwidacje zwałowiska.
 • badaniem procesów zachodzących w rejonie ściany wydobywczej z uwzględnieniem pracy kompleksu wydobywczego i prowadzenia odmetanowania (więcej),
 • rozwijaniem badań modelowych, konstruktorskich i eksperymentalnych, ujmujących (więcej):
  • prowadzeniem pomiarów i rejestracji parametrów atmosfery kopalnianej w ścianie w czasie pracy kompleksu wydobywczego,
  • prowadzeniem pomiarów termoanemometrycznych trójwymiarowych rozkładów prędkości w strefie przyociosowej wyrobiska górniczego
  • projektowaniem oraz wykonywaniem badań eksperymentalnych (w skali laboratoryjnej i przemysłowej) opisujących zjawiska turbulentne występujące w przepływie płynu w złożonych strukturach geometrycznych,
  • określeniem własności dynamicznych różnego typu czujników pomiarowych parametrów fizycznych atmosfery kopalnianej,
  • rozwijaniem programów komputerowych z graficzną wizualizacją na monitorze komputera wyników symulacji numerycznych wymieniowych zjawisk — pakietu VentGraph,
  • wykorzystaniem komercyjnych kodów CFD do wyznaczania ważnych z przepływowego punktu widzenia wielkości charakteryzujących ruch powietrza oraz mieszaniny powietrzno-metanowej w złożonej sieci wyrobisk górniczych.
Skip to content