Skip to content

Documents

Dostępność strony internetowej www.imgpan.pl

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (http://www.imgpan.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego. 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.imgpan.pl  jest częściowo zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 14.09.2020 r.

2. Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

1) Mimo starań ze strony administratorów  strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:

 1. ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść; 2) Część dokumentów nie posiada:
 3. warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 5. audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 6. prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu “dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Strona internetowa www.imgpan.pl zapewnia obsługę standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dodatkowa informacja

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Informacje uzupełniające

 1. Data publikacji strony internetowej www.imgpan.pl   15.12.2017 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 15.12.2017 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Dyrektorem Instytutu (dr hab. inż. Przemysław Skotniczny tel.: 126376200; email: sekretariat@imgpan.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

             https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  ul. Reymonta 27
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 637 62 00
E-mail: sekretariat@imgpan.pl

Dostępność architektoniczna

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Reymonta. Do budynków prowadzi utwardzona droga. Przy bramie wjazdowej umieszczony jest dzwonek, dzięki któremu połączyć się można z portiernią Instytutu, czynną 24 godziny na dobę przez cały rok. Główne wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na IIp. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej. W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę z ograniczeniami ruchowymi, odpowiedni pracownik IMG PAN, wezwany przez portiernię, obsłuży interesanta w pokoju nr 006 usytuowanym na parterze budynku.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Instytut posiada parking dla samochodów. Nie ma opłat za parkowanie.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Privacy and Data Protection Policy of the website
https://imgpan.pl/

General information:

 • The Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of the website available at (https://imgpan.pl/).
 • Out of concern for the security of the personal data entrusted to us, we have implemented procedures to prevent breaches of personal data security. These procedures are in accordance with applicable law, in particular:
 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as RODO),
 • Law of May 10, 2018 on the protection of personal data,
 • Law of July 18, 2002 on the provision of electronic services.
 • The service performs functions of obtaining information about users and their behavior as follows:
 • through codes that monitor website traffic (including, but not limited to, cookies – so-called “cookies” – stored on end devices),
 • The service can furthermore save information about connection parameters (including time stamp, IP address, device information).
 • We reserve the right to make changes to the privacy policy, which may be affected by the development of Internet technology, possible changes in the data protection law and the development of our website. A change in the content of the policy becomes effective when the policy is posted in its revised version on the website.
 • Links to other websites may appear on the site. Such websites are not supervised by our service in any way. These sites may have their own privacy policies and rules and regulations, which we recommend that you familiarize yourself with.

Accordingly, the administrator of the website (https://imgpan.pl/) in accordance with Article 13 (1) and (2) of the RODO, informs that:

 • The Administrator of the personal data of the Users of the Site is the Institute of Rock Mechanics of the Polish Academy of Sciences. The Administrator can be contacted in writing via snail mail at: 27 Reymonta St., 30-059 Krakow and by email: sekretariat@imgpan.pl. The Administrator has appointed a Data Protection Inspector, who can be contacted by writing to the Administrator’s registered office address or by email: iod@imgpan.pl.
 • Users’ personal data will be processed for:
 • the provision of website services by us – for this purpose we process such information as your IP address, information about cookies, data about the browser you use, data about your activity on our website, session data (legal basis: Article 6(1)(a) and (f) RODO), to handle a matter or respond to a question or request sent to us as part of an email sent to us (legal basis: Article 6(1)(e) RODO),
 • to send you commercial information by electronic means, direct marketing by means of telephone contact, organizing promotional campaigns and other marketing actions – only on the basis of the consent given to us (legal basis: Article 6(1)(a) RODO), to conduct analyses of the quality of our services in order to improve their functionality and to keep statistics on the use of our website, by means of cookies, IP addresses, browser data, website activity and sessions (legal basis: Article 6(1)(f) RODO).
 • Provision of personal data is voluntary, but necessary for the purposes of processing indicated in Section 2 – without the provision of personal data it will not be possible to carry out these purposes.
 • The recipients of your personal data will be entities authorized by law. Your data may be transferred to entities that process personal data on behalf of the Administrator, e.g. IT service providers, entities providing legal and consulting services, entities that provide marketing or website hosting services to us, as well as other entities that process data for the purpose specified by the Administrator – however, such entities process data only on the basis of a contract with the Administrator.
 • Your personal data will be processed:
 • Until the end of your use of our website – in the case of implementation of website services,
 • przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia,
 • for the duration of the correspondence and may be deleted by the Administrator at any time after a request for deletion,
 • In connection with the processing of your personal data, you have the right to:
 • Access to the content of your personal data,
 • Receive a copy of your personal data,
 • Correction of personal data,
 • Deletion of personal data,
 • Restrictions on the processing of personal data,
 • Transfer of personal data,
 • Object to the processing of personal data,
 • Withdraw consent to process personal data at any time without affecting the legality of the processing performed before its withdrawal – if the processing is based on the consent granted to us – in the cases and under the conditions specified in the RODO. The rights listed in points 1-8 above can be exercised by contacting the Administrator.
 • You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection when it is justified that your personal data is being processed by the Administrator contrary to the provisions of the RODO.
 • No decisions will be made on the basis of your personal data by automated means, including profiling.
 • Your personal data will not be transferred to international organizations or third countries.


Information about cookies.

The Website uses cookies (so-called “cookies”), which are computer data, in particular text files, which are stored on the Website User’s terminal equipment and are intended for use on the Website. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the time they are stored on the terminal equipment and a unique number. Entity placing cookies on the terminal equipment of a User of the Service and having access to them is the operator of the Service. https://imgpan.pl/.

 • Cookies are used for the following purposes:
 • creating statistics that help to understand how the Service Users use the websites, which allows to improve their structure and content,
 • maintaining a session of a User of the Website (after logging in), thanks to which a User does not have to re-enter his/her login and password on each subpage of the Website;
 • determining the profile of a User for the purpose of displaying him/her customized materials in advertising networks, in particular the Google network,
 • remembering to change the font size and contrast.
 • The Website uses two main types of cookies: “session” (session cookies) and “permanent” (persistent cookies). “Session” cookies are temporary files that are stored on the User’s terminal device until the User logs out, leaves the website or shuts down the software (web browser). “Permanent” cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the parameters of the cookies or until they are deleted by the User.
 • Web browsing software (Internet browser) usually allows the storage of cookies on the User’s terminal device by default. Users of the Website may change their settings in this regard. The web browser makes it possible to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. For details, please refer to the help or documentation of your Internet browser. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.
 • Cookies placed in the Service User’s terminal equipment and used may also be used by advertisers and partners cooperating with the Service Operator. We recommend reading the privacy policies of these companies to learn about the use of cookies used in statistics: Google Analytics Privacy Policy. Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display ads tailored to the way the User uses the Website. For this purpose, they may retain information about the User’s navigation path or time spent on a given page. With regard to the information about the User’s preferences collected by the Google advertising network, the User can view and edit the information resulting from the cookies using a tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
Skip to content