Przejdź do treści

Dokumenty

Dostępność strony internetowej www.imgpan.pl

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (http://www.imgpan.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego. 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.imgpan.pl  jest częściowo zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 14.09.2020 r.

2. Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

1) Mimo starań ze strony administratorów  strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:

 1. ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść; 2) Część dokumentów nie posiada:
 3. warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 5. audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 6. prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Strona internetowa www.imgpan.pl zapewnia obsługę standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dodatkowa informacja

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje uzupełniające

 1. Data publikacji strony internetowej www.imgpan.pl   15.12.2017 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 15.12.2017 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Dyrektorem Instytutu (dr hab. inż. Przemysław Skotniczny tel.: 126376200; email: sekretariat@imgpan.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

             https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  ul. Reymonta 27
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 637 62 00
E-mail: sekretariat@imgpan.pl

Dostępność architektoniczna

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Reymonta. Do budynków prowadzi utwardzona droga. Przy bramie wjazdowej umieszczony jest dzwonek, dzięki któremu połączyć się można z portiernią Instytutu, czynną 24 godziny na dobę przez cały rok. Główne wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na IIp. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej. W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę z ograniczeniami ruchowymi, odpowiedni pracownik IMG PAN, wezwany przez portiernię, obsłuży interesanta w pokoju nr 006 usytuowanym na parterze budynku.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Instytut posiada parking dla samochodów. Nie ma opłat za parkowanie.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym
https://imgpan.pl/

Informacje ogólne:

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem (https://imgpan.pl/).
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury te są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”),
 • serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP, informacje o urządzeniu).
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Zmiana treści polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia polityki w zmienionej wersji na stronie.
 • W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W związku z powyższym administrator serwisu internetowego (https://imgpan.pl/)zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: sekretariat@imgpan.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pisząc na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@imgpan.pl.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
 • realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takie informacje jak: Pani/Pana adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej, z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  załatwienia sprawy lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie przesłane do nas w ramach wysłanej nam wiadomości e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. e RODO),
 • przesyłania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną, marketingu bezpośredniego za pomocą kontaktu telefonicznego, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych – wyłącznie na podstawie wyrażonej nam zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  prowadzenia analiz jakości świadczonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk korzystania z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookies, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe lub hostingu strony internetowej, a także innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej – w przypadku realizacji usług strony internetowej,
 • przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia,
 • do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • Otrzymania kopii danych osobowych,
 • Sprostowania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Przenoszenia danych osobowych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 • Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.


Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://imgpan.pl/.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: sekretariat@imgpan.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: iod@imgpan.pl.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
zawarcia i realizacji umowy, możliwości kontaktowania się z Panią/Panem w sprawach związanych z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wskazanym w udzielonej nam przez Panią/Pana zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych koniecznych do realizacji obowiązków prawnych Administratora jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa. Natomiast wskazanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne.


V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
dla celów realizacji obowiązków Administratora, w tym obowiązku archiwizacyjnego wskazany we właściwych przepisach prawa,
dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń,
do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. Otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Sprostowania danych osobowych,
 4. Usunięcia danych osobowych,
 5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: sekretariat@imgpan.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora oraz poprzez email: iod@imgpan.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe podane w przesłanej do nas wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na przesłane do nas pytanie lub zgłoszenie – w związku z art. 6 ust.1 lit. e RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym w celach określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, otrzymania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wymiany korespondencji.
 • Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.
Skip to content