Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej www.imgpan.pl

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (http://www.imgpan.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego. 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.imgpan.pl  jest częściowo zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 14.09.2020 r.

2. Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

1) Mimo starań ze strony administratorów  strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:

  1. ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  2. ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść; 2) Część dokumentów nie posiada:
  3. warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  4. opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  5. audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  6. prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Strona internetowa www.imgpan.pl zapewnia obsługę standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dodatkowa informacja

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje uzupełniające

  1. Data publikacji strony internetowej www.imgpan.pl   15.12.2017 r.
  2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 15.12.2017 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Dyrektorem Instytutu (dr hab. inż. Przemysław Skotniczny tel.: 126376200; email: sekretariat@imgpan.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

             https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  ul. Reymonta 27
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 637 62 00
E-mail: sekretariat@imgpan.pl

Dostępność architektoniczna

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Reymonta. Do budynków prowadzi utwardzona droga. Przy bramie wjazdowej umieszczony jest dzwonek, dzięki któremu połączyć się można z portiernią Instytutu, czynną 24 godziny na dobę przez cały rok. Główne wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na IIp. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej. W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę z ograniczeniami ruchowymi, odpowiedni pracownik IMG PAN, wezwany przez portiernię, obsłuży interesanta w pokoju nr 006 usytuowanym na parterze budynku.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Instytut posiada parking dla samochodów. Nie ma opłat za parkowanie.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Skip to content