Przejdź do treści

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk realizując obowiązek informacyjny, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (IMG PAN), ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, który w celu realizacji Państwa spraw lub wypełnienia obowiązków, może przetwarzać Państwa dane osobowe.
 2. Informacji odnośnie zakresu przetwarzania danych udziela Inspektor Ochrony Danych w IMG PAN, Pani Wioletta Dragan, nr tel. 12 637 62 00 wew. 57 , pod adresem e-mail: iod@imgpan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • w celu niezbędnym do realizacji umów zawartych z Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. W przypadku kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO), jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania ich (korekty), ograniczenia przetwarzania, a w przypadku gdy jest to możliwe, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz do usunięcia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw zostaną przekazane bezpośrednio w toku realizacji Pani/Pana spraw.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych w przypadkach, w tym do profilowania.
Skip to content