Przejdź do treści

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: sekretariat@imgpan.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: iod@imgpan.pl.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
zawarcia i realizacji umowy, możliwości kontaktowania się z Panią/Panem w sprawach związanych z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wskazanym w udzielonej nam przez Panią/Pana zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych koniecznych do realizacji obowiązków prawnych Administratora jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa. Natomiast wskazanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne.


V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
dla celów realizacji obowiązków Administratora, w tym obowiązku archiwizacyjnego wskazany we właściwych przepisach prawa,
dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń,
do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. Otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Sprostowania danych osobowych,
 4. Usunięcia danych osobowych,
 5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków oraz poprzez email: sekretariat@imgpan.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora oraz poprzez email: iod@imgpan.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe podane w przesłanej do nas wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na przesłane do nas pytanie lub zgłoszenie – w związku z art. 6 ust.1 lit. e RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym w celach określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, otrzymania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wymiany korespondencji.
 • Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.
Skip to content