Przejdź do treści

Prace IMG PAN

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (Transactions of the Strata Mechanics Research Institute) publikują wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań dotyczących mechaniki płynów, mechaniki skał, budownictwa na terenach górniczych, stereologii, wentylacji, metrologii, analizy obrazów.

Prace IMG PAN są indeksowane w bazach danych: Index Copernicus, BazTech, PBN/POL-Index.

Indeks: ISSN 1643-1030 (1509-2593 do 2001 r.).

Komitet redakcyjny:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński,
 • Sekretarz redakcji: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza,
 • Redaktor techniczny: lic. Jan Palacz,
 • Redaktor tematyczny: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza.

Międzynarodowa Rada Naukowa:

 • prof. Wacław Trutwin (Instytut Mechaniki Górotworu PAN) – Przewodniczący,
 • prof. Tadeusz Dobrowiecki (Budapest University of Technology and Economics),
 • prof. Petr Martinec (Institute of Geonics AS CR),
 • prof. Bolesław Stasicki (DLR German Aerospace Center),
 • prof. Andrzej Wala (University of Kentucky),
 • prof. Eleonora Widzyk-Capehart (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation),
 • prof. Wacław Dziurzyński (Instytut Mechaniki Górotworu PAN),
 • prof. Paweł Ligęza (Instytut Mechaniki Górotworu PAN).

Informacje dla autorów:

 • kompletny materiał do druku powinien zawierać: tytuł pracy, recenzję wydawniczą, tekst zasadniczy oraz tabele i rysunki z podpisami,
 • prace są dostarczane w formie elektronicznej (zaleca się użycie edytora tekstu Microsoft Word) i w papierowej,
 • podstawowe założenia przygotowanych tekstów:
  • format papieru: A4,
  • czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman,
  • marginesy, akapity, odstępy: dowolne,
  • rysunki w formatach: cdr, jpg, tif, bmp lub eps, o maksymalnej szerokości 134 mm,
  • rysunki biało-czarne w tekście, kolorowe jako osobna wkładka,
  • czcionka przy opisach na rysunkach: Arial CE o wielkości 8-10 pkt,
  • wzory matematyczne przygotowane w programie Math Type (lub Microsoft Equation) i umieszczone w tekście zasadniczym.
 • złożony według wzoru wydawnictwa tekst pracy zostanie przekazany autorowi do autoryzacji i korekty,
 • redakcja zapewnia wysoką jakość edycji wydawanych prac oraz krótki cykl wydawniczy.

Przeciwdziałanie zjawiskom ghostwritingu, guest authorshipu oraz naruszeniom zasad etyki naukowej i praw autorskich

W celu przeciwdziałania nieetycznym zjawiskom ghostwritingu (niewymieniony współautor publikacji), guest authorshipu (współautor wniósł znikomy wkład do publikacji) oraz naruszeniom zasad etyki naukowej i praw autorskich redakcja przedstawia następujące zasady:

 • główny autor publikacji (autor zgłaszający publikację) jest odpowiedzialny za rzetelne ustalenie i ujawnienie afiliacji wszystkich współautorów oraz ich wkładu w powstanie pracy, roli i procentowego udziału wszystkich współautorów oraz posiadania praw autorskich do materiałów zawartych w publikacji,
 • zgłaszając pracę do publikacji główny autor publikacji w porozumieniu ze wszystkimi współautorami powinien przedstawić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w powstanie publikacji poszczególnych instytucji, przy których autorzy są afiliowani oraz osób, uczelni, instytutów i innych podmiotów (takich jak towarzystwa naukowe, stowarzyszenia i inne),
 • główny autor publikacji oraz współautorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie w swojej publikacji zasad etyki naukowej i dobrych obyczajów, a także za nienaruszanie praw autorskich osób trzecich,
 • dobrym obyczajem zalecanym przez redakcję jest zamieszczenie w publikacji podziękowań dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy,
 • zgłoszenie artykułu do publikacji jest równoznaczne z zagwarantowaniem przez autorów spełnienia wszystkich powyższych wymagań dotyczących zasad etyki naukowej i przestrzegania prawa.

Redakcja informuje, że wyżej wymienione zjawiska ghostwritingu, guest authorshipu i naruszania praw autorskich są nieetyczne i stanowią przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, dokumentowane oraz zgłaszane do odpowiednich instytucji i organizacji.

Deklaracja wersji pierwotnej:

Informuje się, że w odniesieniu do wszystkich publikacji, wydanych w formie papierowej oraz online, wersją pierwotną i główną jest wersja papierowa.

Skip to content