Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki 13.02.2019

labelOferty pracy

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki

INSTYTUCJA: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Kraków

STANOWISKO: Adiunkt w Pracowni Mikromerytyki

DATA OGŁOSZENIA: 13 lutego 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 marca 2019 r.

LINK DO STRONY: http://www.imgpan.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, górnictwo, sztuczna inteligencja, analiza obrazu

OPIS: prowadzenie badań w zakresie wykorzystania metod komputerowej analizy obrazu oraz sztucznej inteligencji w dziedzinie górnictwa i geologii

Kandydatom stawia się następujące wymagania:

 • Spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych;
 • Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „górnictwo i geologia inżynierska”;
 • Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wykorzystania metod komputerowej analizy obrazu oraz sztucznej inteligencji w dziedzinie górnictwa i geologii, poparty co najmniej dwoma publikacjami notowanymi w bazie Journal Citation Reports;
 • Udział w realizacji co najmniej jednego projektu naukowo-badawczego;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie mikroskopowych analiz węgla kamiennego;
 • Umiejętność programowania w środowisku MATLAB;
 • Aktywne uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • Potwierdzona znajomość co najmniej jednego nowożytnego języka obcego;
 • W przypadku obcokrajowców – biegła znajomość języka polskiego;
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy międzynarodowej.Zgłoszenia mogą składać wyłącznie osoby, które wskażą Instytut Mechaniki Górotworu PAN jako podstawowe miejsce pracy (w przypadku wygrania konkursu).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • Wykaz publikacji,
 • Oświadczenie o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Miejsce i termin składania dokumentów:

Zainteresowane osoby proszę o składanie dokumentów w Dziale Kadr IMG PAN, Reymonta 27, 30-059 Kraków, pokój 103, w terminie do 8 marca 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o wyniku konkursu drogą elektroniczną na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.
Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu – po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu.