Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki 13.02.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki

INSTYTUCJA: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Kraków

STANOWISKO: Adiunkt w Pracowni Mikromerytyki

DATA OGŁOSZENIA: 13 lutego 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 marca 2019 r.

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, górnictwo, sztuczna inteligencja, analiza obrazu

OPIS: prowadzenie badań w zakresie wykorzystania metod komputerowej analizy obrazu oraz sztucznej inteligencji w dziedzinie górnictwa i geologii

Kandydatom stawia się następujące wymagania:

 • spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych,
 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Górnictwo i geologia inżynierska,
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wykorzystania metod komputerowej analizy obrazu oraz sztucznej inteligencji w dziedzinie górnictwa i geologii, poparty co najmniej dwoma publikacjami notowanymi w bazie Journal Citation Reports,
 • udział w realizacji co najmniej jednego projektu naukowo-badawczego,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie mikroskopowych analiz węgla kamiennego,
 • umiejętność programowania w środowisku MATLAB,
 • aktywne uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • potwierdzona znajomość co najmniej jednego nowożytnego języka obcego,
 • w przypadku obcokrajowców – biegła znajomość języka polskiego,
 • mile widziane doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia mogą składać wyłącznie osoby, które wskażą Instytut Mechaniki Górotworu PAN jako podstawowe miejsce pracy (w przypadku wygrania konkursu).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • wykaz publikacji,
 • oświadczenie o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Miejsce i termin składania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w Dziale Kadr IMG PAN, Reymonta 27, 30-059 Kraków, pokój 114, w terminie do 8 marca 2019 r.

Informacje dodatkowe:
Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o wyniku konkursu drogą elektroniczną na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.
Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu – po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu.

Skip to content