Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Wentylacji Kopalń

labelOferty pracy

Kandydatom stawia się następujące wymagania:
a) Spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk (z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych.
b) Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie górnictwo.
c) Znaczne doświadczenie i dorobek naukowy poparty publikacjami w zakresie zagadnień związanych z wentylacją kopalń, zagadnień związanych z przepływami płynów w przewodach zamkniętych i metod CFD.
d) Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i w skali przemysłowej,
e) Doświadczenie w prowadzeniu laboratoriów akredytowanych.
f) Biegła znajomość języka angielskiego.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
a) Podanie o zatrudnienie w IMG PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
b) Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi.
c) Kopia zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
d) Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowo – badawczych i publikacji
e) Opis planów naukowych związanych z przyszłym zatrudnieniem w Instytucie.
f) Wykazać aktywne uczestniczenie w życiu naukowym tj. udział w konferencjach, utrzymywanie kontaktów zagranicznych.
g) Oświadczenia o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeby konkursu, zgodnie z RODO (formularze w załączeniu)


Zgłoszenia mogą składać wyłącznie osoby, które wskażą Instytut Mechaniki Górotworu PAN jako podstawowe miejsce pracy (w przypadku wygrania konkursu).


Miejsce i termin składania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w Dziale Kadr IMG PAN, Reymonta 27, 30-059 Kraków, pokój 114, w terminie do 3 czerwca 2019 r.


Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu osobiście lub drogą elektroniczną względnie listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.
Instytut nie zapewnia mieszkania.
Informacje telefoniczne: Jerzy Krawczyk, tel. 12 6372884


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 5 czerwca 2019 r.