Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Wentylacji Kopalń

Kandydatom stawia się następujące wymagania:

 1. Spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk (z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych.
 2. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie górnictwo.
 3. Znaczne doświadczenie i dorobek naukowy poparty publikacjami w zakresie zagadnień związanych z wentylacją kopalń, zagadnień związanych z przepływami płynów w przewodach zamkniętych i metod CFD.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i w skali przemysłowej.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu laboratoriów akredytowanych.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Podanie o zatrudnienie w IMG PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 2. Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi.
 3. Kopia zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
 4. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych i publikacji.
 5. Opis planów naukowych związanych z przyszłym zatrudnieniem w Instytucie.
 6. Wykazać aktywne uczestniczenie w życiu naukowym tj. udział w konferencjach, utrzymywanie kontaktów zagranicznych.
 7. Oświadczenia o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeby konkursu, zgodnie z RODO (formularze w załączeniu).

Zgłoszenia mogą składać wyłącznie osoby, które wskażą Instytut Mechaniki Górotworu PAN jako podstawowe miejsce pracy (w przypadku wygrania konkursu).

Miejsce i termin składania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w Dziale Kadr IMG PAN, Reymonta 27, 30-059 Kraków, pokój 114, w terminie do 3 czerwca 2019 r.

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu osobiście lub drogą elektroniczną względnie listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu. Instytut nie zapewnia mieszkania.
Informacje telefoniczne: Jerzy Krawczyk, tel. 12 637 28 84.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 czerwca 2019 r.

Skip to content