Przejdź do treści

Działalność

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, jest prowadzenie badań naukowych z zakresu fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska, w szczególności:

  • właściwości mechanicznych skał oraz ich struktur geometrycznych,
  • nieustalonych przepływów płynów w sieciach,
  • przepływów płynów w ośrodkach porowatych,
  • metrologii płynów i ciał stałych,
  • zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, inżynierii środowiska i środowiska kopalń,
  • stanów naprężeń i przemieszczeń w górotworze.

Odnosząc się do aktualnych potrzeb gospodarki Polski i uwzględniając perspektywy integracji europejskiej Instytut Mechaniki Górotworu ukierunkował swoją działalność na wykorzystanie technik informatycznych i nowoczesnych technologii w ramach następującego tematu działalności statutowej: „Zjawiska w płynach i ośrodku skalnym z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań.

Główne kierunki badań w ramach tego programu obejmują:

  • rozwój metod prognozowania zagrożeń infrastruktury nad- i podziemnej ze strony ośrodka skalnego z wykorzystaniem modelowania komputerowego,
  • badania możliwości wykorzystania ośrodka skalnego do składowania paliw lub odpadów (w tym odpadów toksycznych i promieniotwórczych),
  • nowe metody i przyrządy do pomiarów parametrów charakteryzujących przepływ gazów,
  • rozwój metod prognozy przewietrzania w oparciu o monitoring i symulację numeryczną.
Skip to content