Przejdź do treści

Oferta pracy – specjalista do spraw kadr i płac

Instytut Mechaniki Górotworu PAN poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista do spraw kadr i płac, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznanie się z ofertą.

Specjalista do spraw kadr i płac

Zadania na tym stanowisku:

• Terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac a w szczególności dotyczących wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac, list zasiłków, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat z ZFŚŚ.
• Terminowe i prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz innych potrąceń .
• Terminowe i prawidłowe deklarowanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS .
• Sporządzanie dyspozycji do wykonania poleceń przelewu podatków, składek ZUS potrąceń z list płac .
• Potwierdzenie wysokości wynagrodzeń na życzenie pracowników Instytutu..
• Bieżące archiwizowanie oryginałów wypłaconych list płac.
• Sporządzenie miesięcznych rozliczeń funduszu płac dla potrzeb rachunku kosztów.
• Miesięczne uzgodnienie wykorzystania osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz naliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych .
• Bieżące czuwanie nad prawidłowością potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułu – rat i pożyczek udzielonych przez PKZP i ZFM,
• Sporządzanie okresowych analiz dla potrzeb jednostki nadrzędnej.
• Właściwe zabezpieczenie powierzonych dokumentów (przekazanie po zamknięciu roku do archiwum)
• Załatwianie spraw związanych z przyjęciem pracownika do pracy:
• Kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, przygotowanie do podpisu umowy o prace oraz zakresu czynności pracownika, zapoznanie pracownika z obowiązującymi w Instytucie przepisami oraz z regulaminem pracy .
• Współpraca z inspektorem ds. bhp w sprawie kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe i kontrolne oraz na przeszkolenie w zakresie BHP i P. POŻ.
• Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników oraz prowadzenie kartotek z ewidencją wykorzystanych bądź niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych oraz wypłaconych nagród jubileuszowych.
• Przygotowanie dokumentacji rozwiązania stosunku pracy: przygotowanie świadectwa pracy, wydawanie pracownikowi wszelkich dokumentów zdeponowanych w zakładzie pracy.
• Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych zwolnień od pracy, sporządzanie list obecności.
• Prowadzenie bieżącej statystyki osobowej, rejestru przyjęć i zwolnień, sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia.
• Wykonywanie czynności w zakresie administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustaleniami Komisji ds. socjalnych w oparciu o odpowiednie przepisy: obliczanie odpłatności za wczasy dla uprawnionych pracowników i członków ich rodzin, pisanie protokołów po zebraniach Komisji socjalnej.
• Wspólnie z Kierownikami pracowni przygotowywanie wniosków wyjazdowych za granicę, informowanie pracowników o przydzielonych wyjazdach i w związku z tym należnych dewizach.
• Prowadzenie comiesięcznej ewidencji czasu pracy.
• Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu na życzenie pracowników.
• Sporządzanie sprawozdań do GUS i pozostałych nadrzędnych jednostek.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe,
• Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
• Znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych,
• Znajomość programu PŁATNIK,
• Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i Word,
• Dokładność, sumienność i zaangażowanie,
• Znajomość programu kadry i płace ERP OPTIMA,
• Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista do spraw kadr i płac (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Termin przesyłania dokumentów: 30 listopada 2020 r.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres sekretariat@imgpan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych Kandydatów.

Skip to content