Przejdź do treści

Badania modelowe, konstruktorskie i eksperymentalne

Prowadzone badania modelowe, konstruktorskie i eksperymentalne ujmują:

  • pomiary i rejestrację parametrów atmosfery kopalnianej (ciśnienie, prędkość, temperatura, stężenie metanu) w ścianie w czasie pracy kompleksu wydobywczego. Efektem pracy jest opracowanie koncepcji i prototypów mobilnych przyrządów oraz bazy danych mierzonych wartości,

Pomiary „in situ” rozkładów pól prędkości powietrza i stężenia metanu w ścianie

  • pomiary termoanemometryczne trójwymiarowych rozkładów prędkości w strefie przyociosowej wyrobiska górniczego. W wyniku pomiarów opracowano profile prędkości w obrębie warstwy granicznej tworzącej się w pobliżu ociosów wyrobiska. Uzyskane z pomiarów dane posłużą za podstawę doboru optymalnego modelu turbulencji dostępnego w pakiecie ANSYS-FLUENT,
  • projektowanie oraz wykonywanie badań eksperymentalnych (w skali laboratoryjnej i przemysłowej) opisujących zjawiska turbulentne występujące w przepływie płynu w złożonych strukturach geometrycznych,
  • określenie własności dynamicznych różnego typu czujników pomiarowych parametrów fizycznych atmosfery kopalnianej,
  • rozwój programów komputerowych z graficzną wizualizacją na monitorze komputera wyników symulacji numerycznych wymieniowych zjawisk. Badania mają znaczenie praktyczne w aspekcie skojarzonego zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach podziemnych węgla kamiennego. Ten szeroki zakres badań obejmuje również dobór i opracowanie i rozwój innowacyjnej aparatury pomiarowej, przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów laboratoryjnych i in-situ w celu pełniejszego poznania zjawisk warunkujących efektywną i bezpieczną pracę systemów ścianowych, a także dostarczenia danych dla weryfikacji i kalibracji metod symulacyjnych w oparciu o modele 1D, 2D i 3D,

Wyrobiska kopalni, symulacja rozpływu gazów pożarowych, system VentGraph

  • wykorzystanie komercyjnych kodów CFD do wyznaczania ważnych z przepływowego punktu widzenia wielkości charakteryzujących ruch powietrza oraz mieszaniny powietrzno-metanowej w złożonej sieci wyrobisk górniczych.
Przykładowe rozwiązanie numeryczne propagacji metanu w rejonie „górnego naroża” ściany

INFORMACJA: prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński, dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN

Skip to content