Przejdź do treści

PN/01/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/01/2020
Data zamieszczenia: 15.06.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System o zakresie 5000 kN”.

W dniu 15.06.2020 r. w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN, o godzinie 11:30 otwarto ofertę do ww. postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje:

I. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 473 550,00 PLN brutto.
II. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła:
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 Maja 2.170, 00-391 Warszawa
Cena oferty brutto: 701 100,00 PLN
Termin wykonania: 150 dni
Warunki płatności: zgodne z SIWZ
Okres gwaracji: 12 m-cy

Skip to content