Przejdź do treści

PN/06/2020 Ogłoszenie o zamówieniu rozbudowę analizatora Micromeritics ASAP 2020 C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników

Oznaczenie sprawy: PN/06/2020.

Data zamieszczenia: 29.09.2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu rozbudowę analizatora Micromeritics ASAP 2020 C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=939acba3-2200-4fdf-ac60-565b3a9303cd

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych.

Skip to content