Przejdź do treści

Aparatura badawcza

ASAP2020 Micromeritics Instrument Corporationa

W pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno- i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów (w tym mikroporów).

AccuPyc II 1340 — piknometr helowy

Szybki, w pełni zautomatyzowany analizator gęstości, zapewniający bardzo precyzyjne pomiary objętości i gęstości w szerokim zakresie materiałów.

SRI INSTRUMENT CORPORATION — SRI 8610C, chromatograf gazowy

Czułość detektora: 1 ppm (uniwersalna odpowiedź na większość substancji organicznych). Gaz nośny: hel.

GeoPyc 1360 analizator gęstości pozornej

Przeznaczony do pomiaru gęstości objętościowej metodą piknometrii quasicieczowej. Aparat ten jest pierwszym i jedynym w świecie aparatem przeznaczonym do analizy nie destrukcyjnej próbek w zakresie gęstości objętościowej.

Przesiewacz laboratoryjny Fritsch

Precyzyjne wagi i wagosuszarki
laboratoryjne

Nikon SMZ 1500 – mikroskop stereoskopowy

Jest to pierwszy na świecie mikroskop z głowicą ciągłej zmiany powiększenia zoom 15:1, która daje zakres powiększeń od 0,75x do 11,25x

Mikroskop AXIOPLAN ZEISS

wraz z sterowanym komputerowo stolikiem mechanicznym XYZ. Obraz spod mikroskopu optycznego przekazywany jest za pomocą kamery CCD na monitor.

MOD 1

Aparat do odgazowań prób węgla

Prasa hydrauliczna

optoNCDT — profilomierz laserowy

w skład którego wchodzą: głowica laserowa o dokładności 1 µm i zakresie 10 µm, stolik krokowy o kroku 1 µm i zakresie 50 x 50 mm oraz komputer wraz z oprogramowaniem sterującym.

IGA — The Intelligent Gravimetric Analyser, precyzyjna waga sorpcyjna

Układy grawimetryczno-sorpcyjne IGA służą do badania sorpcji/desorpcji gazów. Systemy IGA są najdokładniejszymi urządzeniami do wyznaczania izoterm sorpcji/desorpcji gazów w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Dzięki izotermom program liczy rozkład wymiarów porów, powierzchnię aktywną (BET) itp., dane równowagowe, a z przebiegu zmian wagi w czasie (dla każdej temperatury i ciśnienia) — kinetykę adsorpcji (np. współczynnik dyfuzji). Oprogramowanie umożliwia ustawienie całej sekwencji pomiarów, łącznie z etapem obróbki wstępnej próbek temperaturą i gazami/parami), które wykonywane są następnie całkowicie automatycznie.

Aparatura badawczo-naukowa wytworzona w Pracowni Mikromerytyki

Stanowisko do badań sorpcyjno-filtracyjnych

zachodzących w brykiecie węglowym, w szczególności badań z zakresu sekwestracji CO2 na węglu.

Komora wysokociśnieniowa

do badania wpływu obciążenia na właściwości sorpcyjno-odkształceniowe węgli i sorbentów.

Sorpcjomat krokowy

nowatorska aparatura do pomiarów sorpcyjnych metodą wolumetryczną wykorzystująca silnik krokowy do precyzyjnej stabilizacji ciśnienia gazu.

Sorpcjomat manometryczny

aparatura pomiarowa do badań sorpcyjnych metodą wolumetryczną w warunkach stałego ciśnienia gazu.

Manostat 

precyzyjny regulator ciśnienia o zmiennym wydatku.

Wielozakresowy przepływomierz kapilarny

do pomiaru strumienia masy gazu przepływającego ze zbiornika z sorbentem do atmosfery poprzez kapilarę pomiarową.

Przepływomierz bąbelkowy

zliczający ilość pęcherzyków gazu opuszczającego dyszę pomiarową w czasie. Górny zakres pomiarowy ograniczony do około 20 cm3 gazu/min, dolny zakres praktycznie nieograniczony

Sonda do pomiaru ciśnienia złożowego

pozwala na wiarygodny pomiar ciśnienia gazów towarzyszących ekspolatowanym kopaliną. Ciśnienie złożowe to niezwykle istotny paramet z punktu widzenia analizy zagrożenia metanowego i wyrzutowego.

Kamera introskopowa

umożliwia prowadzenie obserwacji powierzchni otworów badawczych i technologicznych w świetle widzialnym oraz w podczerwieni. Dzięki wysokiej jakości rejestrowanego obrazu pozwala na ocenę wielu cech petrograficznych oraz strukturalnych skał.

Skip to content