Przejdź do treści

Techniki badania właściwości skał pod wysokim ciśnieniem

We współpracy z jednostkami spoza Instytutu zaprojektowano i wykonano pierwszą w kraju aparaturę do badania deformacji i pękania próbek skał w trójosiowym stanie naprężenia.

Próbki mogą być nasycane płynami porowymi sorbującymi lub niesorbującymi. Zakres stosowanych ciśnień okólnych i porowych wynosi 400 MPa, zakres siły osiowej — 1 500 kN.

Zaprojektowano i wykonano elektroniczną aparaturę pomiarowo-rejestrującą do obserwacji współzależności wielkości mechanicznych charakteryzujących zachowanie się próbek. Opracowano odpowiednie technologie badawcze.

Skip to content