Przejdź do treści

Właściwości skał

Znaleziono regularne zależności eksperymentalne między podłużnym i poprzecznym odkształceniem na granicy wytrzymałości a ciśnieniem okólnym. Za pomocą pewnych charakterystycznych punktów na charakterystykach zdefiniowano ciśnienia przejścia między kruchym pękaniem a ciągliwym płynięciem oraz ciśnienie wejścia skały w pełną ciągliwość.

Wykazano eksperymentalnie, że przekroczenie przez ciśnienie okólne ciśnienia zamykającego spękania lub ciśnienia powodującego trwałe odkształcenie może powodować wzrost nachylenia krzywej zależności między granicą wytrzymałości a ciśnieniem okólnym.

Dokonano synoptycznego opisu właściwości wytrzymałościowych i deformacyjnych skał na podstawie wyników własnych badań.

Wykazano wpływ ciśnienia zasorbowanego dwutlenku węgla na ciśnienie przejścia i pełnej ciągliwości węgla.

Wykazano zmiany właściwości skał po ich ściśnięciu hydrostatycznym dostatecznie wysokim ciśnieniem.

Podczas pęcznienia sorpcyjnego węgla i skał po narzuceniu stałych wymiarów próbki obciążonej stałą siłą w chwili początkowej, wykazano dwa przeciwstawne zjawiska: wzrost naprężenia w wyniku pęcznienia i relaksację.

Wykazano eksperymentalnie zależność między strukturą porów skał a działaniem ciśnienia porowego na granicę wytrzymałości i odkształcenie na granicy wytrzymałości skał w trójosiowym stanie naprężenia.

Zbadano wpływ sorpcji wody lub dwutlenku węgla pod ciśnieniem na takie właściwości skał w trójosiowym stanie naprężenia jak granica wytrzymałości, odkształcenie na granicy wytrzymałości, stałe sprężystości. Zbadano zachowanie skał, a zwłaszcza węgli podczas procesy pochłaniania wody lub dwutlenku węgla.

Skip to content