Przejdź do treści

IMG PAN uczestnikiem Polskiej Wystawy Gospodarczej

Źródło: https://pwg.prezydent.pl

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk został wybrany w drodze konkursu do grona Wystawców, którzy zaprezentują swoje najlepsze produkty podczas Polskiej Wystawy Gospodarczej. Wystawa zostanie otwarta w IV kwartale 2019 roku na błoniach PGE Narodowego.

Jest to inicjatywa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu popularyzację osiągnięć najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkład w polską gospodarkę.

Instytut ze swoim produktem „System do analizy zagrożenia gazowego w sieci wentylacyjnej kopalni podziemnej” został zgłoszony przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

System programów komputerowych VentGraph służy do symulacji procesu przewietrzania kopalnianej sieci wentylacyjnej w stanach normalnych i awaryjnych, wspomagania pracy inżynierów wentylacji, pracowników naukowych oraz ratowników. Wyróżnia go animowana grafika do obrazowania zmiennych w czasie procesów pożarów podziemnych i propagacji niebezpiecznych gazów. Podstawą dla modelowania są moduły do tworzenia baz danych systemów wentylacyjnych oraz rysowania schematu przestrzennego sieci, będącego podstawą dla graficznej prezentacji wyników. Jakość modelu jest weryfikowana poprzez porównanie obliczeń z danymi z pomiarów na rzeczywistych obiektach.

Symulacja numeryczna groźnych zjawisk takich jak pożar podziemny lub dopływ metanu w ilości tysięcy metrów sześciennych, a następnie jego migracja wzdłuż dróg wentylacyjnych kopalni, pozwalają skontrolować jakość przewietrzania oraz, co istotniejsze, podjąć środki w celu minimalizacji zagrożenia, zanim zdarzy się wypadek. Przewidzenie zmian stężeń gazów w warunkach awarii lub katastrofy w kopalni, ze względu na dynamizm zachodzących zjawisk stanowi poważny problem. Zagadnienie to można jednak rozwiązać przez zastosowanie symulacji numerycznej, opisującej funkcjonowanie całego systemu wentylacji kopalni składającego się z wyrobisk, węzłów i urządzeń wentylacyjnych.

Prowadzone są też analizy bezpieczeństwa przewietrzania wyrobisk kopalni. Również istotne prace prowadzone z wykorzystaniem systemu VentGraph to projektowanie przyszłej, sięgającej co najmniej 15 lat, wentylacji nowych rejonów eksploatacji pokładów węgla z uwzględnieniem skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego.

Obecnie technika komputerowa wspomaga pracę inżyniera wentylacji i dyspozytora kopalni. Wprowadzenie na rynek systemu pakietu programów VentGraph wspomagających pracę inżynierów i ekspertów wentylacji kopalń, współpracujących z przyrządami pomiarowymi typu SOM 2303 i MPP pozwoliło na wdrożenie do praktyki górniczej, wentylacji pomieszczeń i tuneli zasad bezpiecznego przewietrzania zgodnego z przepisami górniczymi i normami. Zastosowanie przyrządów pomiarowych typu SOM 2303 i MPP dostarcza dobrej jakości danych pomiarowych koniecznych do budowy adekwatnych do rzeczywistości modeli numerycznych składających się z dużej liczby wyrobisk górniczych. Kadry zarządzające, inżynierowe odpowiadający za bezpieczną wentylację oraz służby nadzoru górniczego (WUG) szybko doceniły przydatność i zastosowanie systemu pakietu programów VentGraph.

Skip to content