Przejdź do treści

Rozwój aparatury badawczej

Rozwój aparatury badawczej w obrębie Pracowni Wentylacji Kopalń dotyczy w przeważającej części anemometrów skrzydełkowych. Anemometry będąc już mechanicznie bardzo dobrymi przyrządami, są doskonalone w zakresie elektroniki i oprogramowania. Stacjonarne anemometry są adaptowane do nowych typów central metanometrycznych.

Laboratorium Systemów Pomiarowych poszerza zakres aparaturowy Instytutu o przyrządy mierzące kilka wielkości jednocześnie. Nowa aparatura posiadać będzie różne czujniki, jak również możliwości wstępnego przetwarzania danych pomiarowych celem bezpośredniego monitoringu wielkości złożonych charakteryzujących przepływ. Do tych wielkości należą głównie strumień objętości powietrza i strumień objętości metanu. Podczas prac rozwojowych dotyczących aparatury badawczej główny nacisk położono na prawidłowe funkcjonowanie czujników metanu wiążące się z odpowiednim sposobem kalibracji czujników metanu.

Na uwagę zasługuje ręczny przyrząd pomiarowy Metanoanemometr SOM 2303, będący połączeniem anemometru skrzydełkowego z metanomierzem indywidualnym. Przyrząd ten upraszcza wyznaczanie strumienia objętości metanu dzięki jednoczesnej akwizycji pomiarów stężenia metanu i prędkości powietrza. Przyrząd wylicza strumień objętości metanu na podstawie danych pomiarowych pochodzących z metody trawersu pionowego i znanego pola powierzchni przekroju poprzecznego wyrobiska.

Skip to content