Przejdź do treści

Dokumenty

Dostępność strony internetowej www.imgpan.pl

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (http://www.imgpan.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego. 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.imgpan.pl  jest częściowo zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 14.09.2020 r.

2. Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

1) Mimo starań ze strony administratorów  strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:

 1. ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść; 2) Część dokumentów nie posiada:
 3. warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 5. audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 6. prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Strona internetowa www.imgpan.pl zapewnia obsługę standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dodatkowa informacja

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje uzupełniające

 1. Data publikacji strony internetowej www.imgpan.pl   15.12.2017 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 15.12.2017 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Dyrektorem Instytutu (dr hab. inż. Przemysław Skotniczny tel.: 126376200; email: sekretariat@imgpan.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

             https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  ul. Reymonta 27
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 637 62 00
E-mail: sekretariat@imgpan.pl

Dostępność architektoniczna

Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Reymonta. Do budynków prowadzi utwardzona droga. Przy bramie wjazdowej umieszczony jest dzwonek, dzięki któremu połączyć się można z portiernią Instytutu, czynną 24 godziny na dobę przez cały rok. Główne wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na IIp. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej. W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę z ograniczeniami ruchowymi, odpowiedni pracownik IMG PAN, wezwany przez portiernię, obsłuży interesanta w pokoju nr 006 usytuowanym na parterze budynku.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Instytut posiada parking dla samochodów. Nie ma opłat za parkowanie.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Polityka dotycząca cookies

Korzystając ze stron Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (IMG PAN) wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies („ciasteczek”) zgodnie z ich polityką. Za wyjątkiem tych plików nie są zbierane żadne inne dane w sposób automatyczny.

Pliki cookies („ciasteczka”) to pliki zapisane i przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do przeglądania stron WWW. Najczęściej zawiera informacje o odwiedzonej stronie WWW, czas istnienia oraz numer identyfikujący przeglądarkę, z jakiej następuje połączenie. Celem ciasteczek jest optymalizacja strony, dostosowanie jej do preferencji użytkownika oraz zbieranie anonimowych danych statystycznych.
Strona IMG PAN udostępnia również linki do podmiotów trzecich, które mogą korzystać z własnych plików cookies.

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień plików cookies oraz ich ręcznego usunięcia podczas korzystania z przeglądarki internetowej na danym urządzeniu. Jednak zablokowanie automatycznego akceptowania plików cookies może spowodować ograniczenie dostępności i funkcjonalności strony.

Poniżej przedstawiamy zmianę ustawień dla plików cookies w popularniejszych przeglądarkach intenetowych:

Brave:
Menu > Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > Prywatność i bezpeczeństwo > Tarcze > Pliki cookie — wybór odpowiedniej opcji
Menu > Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > Prywatność i bezpeczeństwo > Wyczyść dane przeglądania — wybór odpowiedniej opcji

Google Chrome:
Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Wyczyść dane przeglądania — wybór odpowiedniej opcji

Internet Explorer:
Menu > Bezpieczeństwo > Usuń historię > Pliki cookie i dane witryn internetowych — wybór odpowiedniej opcji

Microsoft Edge:
Menu > Ustawienia > Prywatność i usługi > Wyczyść dane przeglądania — wybór odpowiedniej opcji

Mozilla Firefox:
Menu > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Historia > Wyczyść historie > Ciasteczka — wybór odpowiedniej opcji

Opera:
Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Wyczyść dane przeglądania — wybór odpowiedniej opcji

Safari:
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie i inne dane witryn — wybór odpowiedniej opcji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk realizując obowiązek informacyjny, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (IMG PAN), ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, który w celu realizacji Państwa spraw lub wypełnienia obowiązków, może przetwarzać Państwa dane osobowe.
 2. Informacji odnośnie zakresu przetwarzania danych udziela Inspektor Ochrony Danych w IMG PAN, Pani Wioletta Dragan, nr tel. 12 637 62 00 wew. 57 , pod adresem e-mail: iod@imgpan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • w celu niezbędnym do realizacji umów zawartych z Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. W przypadku kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO), jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania ich (korekty), ograniczenia przetwarzania, a w przypadku gdy jest to możliwe, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz do usunięcia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw zostaną przekazane bezpośrednio w toku realizacji Pani/Pana spraw.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych w przypadkach, w tym do profilowania.
Skip to content