Prace IMG PAN

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN


Kwartalnik Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (the quarterly journal Transactions Of The Strata Mechanics Research Institute) publikuje wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań dotyczących mechaniki płynów, mechaniki skał, stereologii, wymiany ciepła i masy, aerologii górniczej, metrologii zjawisk fizycznych, analizy obrazów.

Kwartalnik "Prace IMG PAN" jest indeksowany w bazach danych Index Copernicus, PBN, BazTech.

Indeks: ISSN 1643-1030 (do 2001 r. 1509-2593)

Wymiary: 29 cm/20 cm, miękka oprawa, A4

Czasopismo dostępne w Bibliotece IMG PAN

Redakcja:
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
ul. Reymonta 27; 30-059 Kraków
tel.: (12) 637.62.00, fax: (12) 637.28.84
e-mail: ligeza@img-pan.krakow.pl

Komitet redakcyjny:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Sekretarz redakcji: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza
 • Redaktor techniczny: dr inż. Elżbieta Poleszczyk, Jan Palacz
 • Redaktor tematyczny: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza

Międzynarodowa Rada Naukowa:

 • Prof. Wacław Trutwin, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Przewodniczący
 • Prof. Tadeusz Dobrowiecki, Budapest University of Technology and Economics, Budapest
 • Prof. Petr Martinec, Institute of Geonics AS CR, Ostrava
 • Prof. Bolesław Stasicki, DLR German Aerospace Center
 • Prof. Andrzej Wala, University of Kentucky
 • Prof. Eleonora Widzyk-Capehart, Commonwealth Scientifi c and Industrial Research Organisation
 • Prof. Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
 • Prof. Paweł Ligęza, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Aktualna Lista Recenzentów Kwartalnika Prace IMG PAN:

 • dr inż. Paweł Baran
 • prof. dr hab. Mirosława Bukowska
 • dr inż. Władysław Cierniak
 • dr hab. Marek Gawor
 • dr inż. Olga Kaszowska
 • dr hab. inż. Grzegorz Kortas
 • dr inż. Daniel Markiewicz
 • dr inż. Rafał Misa
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat
 • prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
 • dr hab. inż. Aleksander Olczyk
 • dr inż. Filip Pachla
 • dr inż. Tomasz Pałczyński
 • dr inż. Anna Pajdak
 • dr inż. Agnieszka Pękala
 • dr inż. Janusz Rusek
 • dr inż. Natalia Schmidt - Polończyk
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga
 • dr inż. Andrzej Skalski
 • dr hab. inż. Norbert Skoczylas
 • dr Jacek Sobczyk
 • dr inż. Mirosław Socha
 • dr inż. Grzegorz Sporysz
 • dr inż. Tomasz Stoch
 • dr inż. Michał Szucki
 • dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek
 • dr inż. Tomasz Toboła
 • dr hab. inż. Stanisław Trenczek
 • prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk
 • dr hab. inż. Tadeusz M. Wójcik
 • dr hab. Katarzyna Zarębska

Informacje dla autorów:

 • Kompletny materiał do druku powinien zawierać: tytuł pracy, recenzję wydawniczą, tekst zasadniczy, tabele i rysunki z podpisami.
 • Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej: tekst i pliki graficzne oraz kompletny wydruk tekstu wraz z rysunkami i tabelami. Do prac edytorskich zaleca się użycie edytora tekstu Microsoft Word pracującego w środowisku Windows.
 • Podstawowe założenia przygotowanych tekstów są następujące:
  • format papieru A4,
  • czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman,
  • marginesy, akapity, odstępy dowolne,
  • rysunki w formatach: cdr, jpg, tif, bmp lub eps,
  • wzory matematyczne przygotowane w programie Microsoft Equation i umieszczone w tekście zasadniczym,
  • rysunki biało-czarne w tekście, kolorowe jako osobna wkładka.;
 • Ze względu na ostateczny format wydawnictwa rysunki powinny mieć maksymalnie szerokość 160 mm. Przy opisach na rysunkach zalecana jest czcionka Arial CE o wielkości 9-11 pkt.
 • Złożony według wzoru wydawnictwa seria Kwartalnik tekst pracy zostanie przekazany autorowi do autoryzacji i korekty.
 • Redakcja wydawnictwa Prace Instytutu Mechaniki Górotworu zapewnia wysoką jakość edycji wydawanych prac oraz krótki cykl wydawniczy.

Formularz recenzji oraz kryteria oceny artykułów kwartalnika Prace IMG PAN

Przeciwdziałanie zjawiskom ghostwritingu, guest authorshipu oraz naruszeniom zasad etyki naukowej i praw autorskich

W celu przeciwdziałania nieetycznym zjawiskom ghostwritingu (nie wymieniony współautor publikacji) oraz guest authorshipu (współautor wniósł znikomy wkład do publikacji) oraz naruszeniom zasad etyki naukowej i praw autorskich Redakcja Kwartalnika Prace Instytutu Mechaniki Górotworu przedstawia następujące zasady:

 • Główny autor publikacji (autor zgłaszający publikację) jest odpowiedzialny za rzetelne ustalenie i ujawnienie afiliacji wszystkich współautorów oraz ich wkładu w powstanie pracy, roli i procentowego udziału wszystkich współautorów oraz posiadania praw autorskich do materiałów zawartych w publikacji.
 • Zgłaszając pracę do publikacji w kwartalniku Prace Instytutu Mechaniki Górotworu główny autor publikacji w porozumieniu ze wszystkimi współautorami powinien przedstawić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w powstanie publikacji poszczególnych instytucji, przy których autorzy są afiliowani oraz osób, uczelni, instytutów i innych podmiotów, takich jak towarzystwa naukowe, stowarzyszenia i inne.
 • Główny autor publikacji (autor zgłaszający publikację) oraz współautorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie w swojej publikacji zasad etyki naukowej i dobrych obyczajów, a także za nie naruszanie praw autorskich osób trzecich.
  Dobrym obyczajem zalecanym przez Redakcję Kwartalnika Prace Instytutu Mechaniki Górotworu jest zamieszczenie w publikacji podziękowań dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy.
 • Zgłoszenie artykułu do publikacji w kwartalniku Prace Instytutu Mechaniki Górotworu jest równoznaczne z zagwarantowaniem przez autorów spełnienia wszystkich powyższych wymagań dotyczących zasad etyki naukowej i przestrzegania prawa.
  Redakcja informuje, że wyżej wspomniane zjawiska ghostwritingu, guest authorshipu i naruszania praw autorskich są nieetyczne i stanowią przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, dokumentowane oraz zgłaszane do odpowiednich instytucji i organizacji.

Deklaracja wersji pierwotnej:

Informuje się, że w odniesieniu do wszystkich publikacji, wydanych w formie papierowej oraz online, wersją pierwotną i główną jest wersja papierowa.