Przejdź do treści

2016

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 1

 1. Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych
  Paweł Jamróz, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Stacjonarne urządzenie pomiarowe do wyznaczania metanowości bezwzględnej
  Janusz Kruczkowski, Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 3. Powtarzalność pomiarów kinetyk sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru
  Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 4. Analiza modyfikacji wskaźnika stopnia uwęglenia w metodzie graficzno-statystycznej badania struktury paliw stałych według Jurkiewicza
  Katarzyna Czerw, Dominika Migdał (PDF do pobrania)
 5. Analiza właściwości dynamicznych detektorów propagacji fali temperaturowej w przepływie powietrza i mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 6. Optymalizacja konfiguracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal cieplnych
  Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba (PDF do pobrania)
 7. Weryfikacja metody oceny warunków mikroklimatu opartej na wskaźniku dyskomfortu cieplnego przy użyciu obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
  Nikodem Szlązak, Bartłomiej Głuch (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 2

 1. Numerical analysis of selected flow phenomena in the area of coal waste dumps
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 2. Skuteczność korekcji temperaturowej w termoanemometrycznych systemach pomiarowych
  Paweł Jamróz, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 3. Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 4. Pomiar dyfuzyjności cieplnej mieszanin gazów metodą fal cieplnych
  Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba (PDF do pobrania)
 5. Możliwości komutacyjne przełączników tranzystorowych i elektromechanicznych w referencyjnej metodzie pomiaru odkształceń czujnikiem indukcyjnym
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 6. Badania numeryczne wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na hałas aerodynamiczny wentylatora promieniowego
  Dawid Romik, Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś (PDF do pobrania)
 7. Rozwój metod prognozowania górniczych deformacji terenu. Część 1
  Jerzy Cygan, Lucyna Florkowska (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 3

 1. Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi
  Anna Pajdak, Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 2. Stopień rozdrabniania skał w zależności od czasu mielenia udarowego
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)
 3. Zmienność temperaturowa współczynników równania Langmuir’a na przykładzie pokładów partii E Ruchu Zofiówka
  Barbara Dutka (PDF do pobrania)
 4. Zastosowanie skaningu laserowego do budowy modelu numerycznego wyrobiska górniczego
  Jakub Janus (PDF do pobrania)
 5. Nieliniowa filtracja gazu przez próbki dolomitu
  Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 6. Mikroskopowe metody badań charakteryzujące przestrzeń porową dolomitów z cechsztyńskich miedzionośnych formacji skalnych rejonu Polkowic
  Katarzyna Godyń (PDF do pobrania)
 7. Koncepcja termicznej metody wspomagania identyfikacji ciał stałych i ich parametrów cieplnych
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 8. Zastosowanie sieci samoorganizującej do identyfikacji struktur odmienionych węgla kamiennego
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 9. Transport sedymentacyjny mas powyrzutowych
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 10. Oszacowanie wydatku energetycznego rozdrabniania skał metodą mielenia udarowego
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 11. Właściwości odpadowego popiołu lotnego powstałego ze spalania węgla kamiennego po zastosowaniu suchych sorbentów sodowych w oczyszczaniu gazów spalinowych
  Joanna Gluzińska, Barbara Walawska, Dorota Łuczkowska, Anna Pajdak (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 4

 1. Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.
  Nikodem Szlązak, Stanisław Wasilewski  (PDF do pobrania)
 2. Rozwój narzędzi komputerowych do wariantowych symulacji procesu przewietrzania w aspekcie wyznaczania bocznic przekątnych w KSW
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 3. Zmiana warunków cieplnych w rejonie ściany w funkcji wydobycia i zagrożenia metanowego
  Wacław Dziurzyński, Bartłomiej Głuch (PDF do pobrania)
 4. Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 5. Detekcja nagłych zmian w przebiegu strumienia objętości mierzonego przy użyciu Systemu Wielopunktowego Pomiaru Pola Prędkości
  Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 6. Metody określania zmian deformacji górotworu i powierzchni terenu w rejonie drążonego tunelu
  Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 7. Analiza wsteczna przyczyn uszkodzeń budynku znajdującego się w zasięgu oddziaływania deformacji górniczych
  Izabela Bryt-Nitarska, Lucyna Florkowska (PDF do pobrania)
 8. Uproszczony sposób symulacji oddziaływania wyrobisk na ich otoczenie o właściwościach sprężysto-lepkich
  Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 9. Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Analiza pomiarów deformacji
  Elżbieta Włosińska (PDF do pobrania)
 10. Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 11. Analiza pęcznienia węgli kamiennych i brunatnych w oparciu o analizę izoterm sorpcji CO2
  Paweł Baran, Katarzyna Zarębska (PDF do pobrania)
 12. Analizy petrograficzne skał rejonu Rudnej, budujących cechsztyńskie formacje miedzionośne monokliny przedsudeckiej
  Katarzyna Godyń (PDF do pobrania)
 13. Porównanie skuteczności wybranych klasyfikatorów neuronowych w identyfikacji grup macerałów węgla kamiennego oraz materii nieorganicznej
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 14. Wydatek energetyczny procesu rozdrabniania różnych skał za pomocą autorskiego młynka udarowego
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)
 15. Zależność postaci prawa ciśnienia efektywnego od prędkości obciążania próbki dla piaskowca nasączonego gazem inertnym
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 16. Wybrane zagadnienia aproksymacji charakterystyk statycznych termoanemometrów CTA
  Aleksander Olczyk (PDF do pobrania)
 17. Badania modelowe wpływu stężenia mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla na pomiar prędkości metodą termoanemometryczną
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 18. Intensywność turbulencji w nowym tunelu aerodynamicznym Instytutu Mechaniki Górotworu PAN – cz. I
  Jacek Sobczyk, Marek Gawor (PDF do pobrania)
 19. Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak (PDF do pobrania)
Skip to content