Przejdź do treści

2003

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 5, nr 1

 1. Podstawowe zagadnienia zarządzania ryzykiem projektu górniczego
  Tadeusz Cyrul
 2. Badania niestacjonarnego rozkładu prędkości przepływu powietrza w kanale wentylatora głównego przewietrzania
  Władysław Cierniak, Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk
 3. Prezentacja stanowisk pomiarowych do badania współpracy i charakterystyk wentylatorów
  Władysław Cierniak, Jerzy Krawczyk
 4. Badanie charakterystyk pojedynczego wentylatora na stanowisku laboratoryjnym
  Jerzy Krawczyk
 5. Nowe kierunki rozwoju pakietu VENTGRAPH
  Teresa Pałka
 6. Przyrządy pomiarowe i programy komputerowe do wyznaczania wybranych parametrów fizycznych atmosfery kopalni głębinowej
  Janusz Kruczkowski
 7. Pompa sterowana przez komputer jako zadajnik strumienia cieczy
  Władysław Cierniak
 8. Komputerowe sterowanie prędkością ruchu tłoka pompy
  Andrzej Krach
 9. Wiry stacjonarne w przepływach krwi w układzie naczyniowym
  Mariusz R. Sławomirski
 10. Rozrzedzeniowa fala uderzeniowa
  Marek Gawor
 11. Baza danych wskaźników wyrzutowych i oprogramowanie do analizy i oceny stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał
  Marek Gawor
 12. Anemometr ze stałą mocą zasilania grzanego włókna
  Jan Kiełbasa
 13. O formalnej postaci modelu matematycznego czujnika termoanemometrycznego
  Paweł Ligęza
 14. Moduł termoanemometru stałotemperaturowego i termometru stałoprądowego do zastosowań w laboratoryjnych systemach pomiarowych
  Paweł Ligęza
 15. Baza pomiarowa, wzorcowanie i obszar aplikacyjny trójwłóknowej sondy termoanemometrycznej
  Elżbieta Poleszczyk
 16. Charakterystyki kątowe termoanemometru z grzanym włóknem w zakresie małych prędkości
  Andrzej Rachalski
 17. Wybrane elementy niepewności w pomiarach wektora prędkości przepływu gazu cz.I
  Andrzej Rachalski
 18. Ilościowy opis długości spękań wymuszonych termicznie
  Mariusz Młynarczuk
 19. Pomiar wpływu podwyższonej temperatury na zmianę barwy biotytu w granitach ze Strzelina
  Mariusz Młynarczuk, Tadeusz Ratajczak
 20. Algorytm automatycznej analizy spękań struktur skalnych na przykładzie granitu ze Strzelina
  Bogusław Obara
 21. Rozkład naprężeń rezydualnych w brykiecie węglowym – wyniki eksperymentalne i analityczne
  Mirosław Wierzbicki

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 5, nr 2

 1. Wyznaczanie współczynnika oporu wyrobiska z zastosowaniem współczesnych przyrządów pomiarowych
  Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski
 2. Badania porównawcze małych prędkości powietrza w tunelu aerodynamicznym w systemie potwierdzania metrologicznego
  Wiesław Chmiel, Andrzej Krach
 3. Niepewność pomiaru ciśnień barometrycznych i ich różnic w kopalnianej sieci wentylacyjnej
  Andrzej Krach
 4. Wyrażanie niepewności pomiaru na przykładzie pomiaru ciśnienia mikroanemometrem hydrostatycznym
  Andrzej Krach
 5. Wentylator łopatkowy
  Jerzy Gorgoń, Andrzej Krach
 6. Badanie przepływów cieczy w rozgałęzieniu
  Katarzyna Mnich, Władysław Cierniak
 7. Wielootworowa zwężka do pomiaru małych strumieni
  Władysław Cierniak, Katarzyna Mnich
 8. Eksperymentalna weryfikacja jednowłóknowego indykatora zwrotu prędkości przepływu
  Jan Kiełbasa
 9. Sterowany komputerowo termoanemometryczny system pomiarowy pracujący w oparciu o koncepcję sterowanego układu stałotemperaturowego
  Paweł Ligęza
 10. Oprogramowanie termoanemometrycznego systemu pomiaru pól prędkości przepływu gazu
  Marek Gawor
 11. Algorytm wyznaczania wektora prędkości przepływu w pomiarach termoanemometrycznych
  Andrzej Rachalski
 12. Badania eksperymentalne trójwymiarowego pola prędkości generowanego przez wentylator ssący na wlocie cylindrycznego kanału
  Katarzyna Ciombor, Marek Gawor, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Józef Rysz
 13. Sonda do pomiaru prędkości przepływu i temperatury silnie zapylonego gorącego powietrza w warunkach wybuchu pyłu węglowego
  Józef Rysz, Paweł Ligęza
 14. Sposoby wizualizacji słuchowych potencjałów wywołanych
  Katarzyna Ciombor
 15. Możliwości wykorzystania przetworników strunowych do pomiarów dynamicznych
  Adam Kanciruk
 16. Metoda określania dynamicznych własności filtracyjnych ośrodka porowatego na podstawie pomiarów prowadzonych w warunkach filtracji niestacjonarnej
  Juliusz Topolnicki
 17. Pomiary temperaturowej zależności współczynników opisujących filtrację niestacjonarną gazów poprzez brykiet węglowy
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 5, nr 3-4

 1. Wybrane aspekty ryzyka i niepewności w projektach inżynierskich
  Tadeusz Cyrul
 2. Wpływ zmiennych w czasie deformacji górniczych na stan podłoża naziemnej konstrukcji budowlanej
  Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska
 3. Komputerowa symulacja wpływu niszczenia warstw skalnych na przebieg procesu deformacji powierzchni
  Jan Walaszczyk, Jerzy Cygan
 4. Wykorzystanie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym do analizy kształtowania się przemieszczeń w brzeżnej części niecki osiadania w złożonych warunkach eksploatacji
  Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jan Walaszczyk
 5. Zmiany niektórych właściwości mechanicznych piaskowca pod wpływem sorbujących i niesorbujących płynów porowych pod ciśnieniem
  Jerzy Gustkiewicz, Andrzej Nowakowski, Zbigniew Lizak
 6. Porównanie wyników pomiaru odkształceń różnymi metodami podczas testu jednoosiowego ściskania
  Janusz Nurkowski, Andrzej Nowakowski
 7. Segmentacja obrazów ziarn struktur skalnych, wykorzystująca metodę badania lokalnej jednorodności obrazu i transformację systemu koloru RGB do CIELab
  Bogusław Obara
 8. Automatyczna segmentacja szczelin śródkrystalicznych w dolomicie z Rędzin – algorytm i jego zastosowanie
  Mariusz Młynarczuk, Bogusław Obara
 9. Zastosowanie metod stereologii i analizy obrazu do ilościowego opisu spękań wymuszonych w skałach
  Mariusz Młynarczuk, Tadeusz Ratajczak, Jarosław Aksamit
 10. Określenie współczynników potęgowego prawa pełzania soli kamiennej na podstawie testów laboratoryjnych
  Jacek Sobczyk, Grzegorz Kortas
 11. Modelowanie matematyczne przepływów w ośrodkach porowatych substancji aktywnych podlegających sorpcji i reakcjom chemicznym o kinetyce pierwszego i wyższych rzędów
  Mariusz R. Sławomirski
 12. Prognozowanie liczby wypadków w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o przyjęty model matematyczny
  Wacław Trutwin
Skip to content