Przejdź do treści

Prace Instytutu

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 1, nr 1-2

 1. Pomiar prędkości powietrza w zakresie wysokich temperatur
  Marek Gawor, Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Józef Rysz
 2. Badanie właściwości metrologicznych miniaturowych przetworników ciśnienia gazu
  Marek Gawor, Józef Rysz, Jan Palacz
 3. Badania filtracji gazów w ośrodku mikroporowatym w stanach nieustalonych
  Andrzej Rachalski
 4. Eksperymentalne badania niestacjonarnego przepływu gazu w węglu i ich korelacja z matematycznym modelem uwzględniającym sorpcję i pęcznienie wewnętrzne. Cz. I. Badania eksperymentalne
  Leszek Dyrga, Janina Żółcińska
 5. Badania przepływów płynów w kanałach o zróżnicowanej strukturze geometrycznej. Przepływy w elementach sieci. Cz. II
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Antoni Smolarski
 6. The Fundamental Flow Equation for Quasi-Linear Fluids
  Mariusz R. Sławomirski
 7. Wpływ nagrzania termoanemometru na powstające wokół niego pole prędkości
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk
 8. Efekty pamięciowe towarzyszące przepływowi w warunkach sorpcji objętościowej
  Mariusz R. Sławomirski
 9. Badania eksperymentalne stochastycznych przepływów w rurociągu – analiza niepewności
  Władysław Cierniak
 10. Generacja różniczkowalnych procesów stochastycznych
  Władysław Cierniak, Jerzy Krawczyk
 11. Wpływ pożaru podziemnego na pracę stacji wentylatorowej – model matematyczny
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk
 12. Przetwarzanie danych systemu monitoringu sieci wentylacyjnej w programach komputerowych Inżyniera Wentylacji Ventgraph
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka
 13. Wyniki badań sond anemometrów skrzydełkowych
  Jerzy Gorgoń
 14. Rozkłady stężenia metanu w ślepym wyrobisku w aspekcie wypływu metanu do prądu obiegowego
  Andrzej Krach
 15. Wieloletnie badania anemometrów skrzydełkowych typu LAMBRECHT i ROSENMÜLLER
  Wacław Trutwin, Wiesław Chmiel

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 1, nr 3-4

 1. Porównanie wyników badań modelowych przemieszczeń górotworu na ośrodku sypkim z wynikami pomiarów „in situ”. Wpływ uskoków na rozkład przemieszczeń i odkształceń
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 2. Zależność między prędkością eksploatacji a uszkodzeniami obiektów na przykładzie wybranych rejonów
  Jerzy Cygan
 3. Wpływ warunków brzegowych i struktury na odpowiedź próbek skał w fazie pokrytycznej w próbie jednoosiowego ściskania
  Tadeusz Cyrul
 4. Modułowa aparatura do pomiaru i rejestracji wielkości fizycznych charakterystycznych dla badań próbek skalnych
  Adam Kanciruk
 5. Odkształcalność soli kamiennej w badaniach jedno i trójosiowych
  Grzegorz Kortas
 6. Wykorzystanie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych wybranych skał do modelowania stanu naprężenia w górotworze. Mechaniczny model górotworu poddanego filarowo-komorowemu systemowi eksploatacji
  Andrzej Nowakowski, Jan Walaszczyk
 7. Wpływ ciśnienia i temperatury na wskazania indukcyjnego czujnika odkształceń
  Janusz Nurkowski
 8. Uogólnienie metody Steinhausa oceny błędów wyznaczania długości krzywych prostowalnych
  Jakub Bodziony
 9. Rozkład orientacji nieciągłości na płaskich przekrojach próbek skalnych
  Jakub Bodziony
 10. Opis ukierunkowania struktur przy użyciu metod morfologii matematycznej. Wstęp do stereologicznej analizy spękań
  Mariusz Młynarczuk
 11. Zastosowanie metod morfologii matematycznej do opisu struktur wybranych materiałów uziarnionych
  Jarosław Aksamit, Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak
 12. Wyniki badania niektórych własności próby węglowej przeznaczonej do eksperymentów wyrzutowych
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki
 13. Fenomenologiczny opis rozkładu ciśnienia gazu w trakcie trwania procesu wyrzutu gazu i skały
  Juliusz Topolnicki

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 4, nr 1-2

 1. Badania modelowe na ośrodku sypkim przemieszczeń i odkształceń górotworu pionowo niejednorodnego wywołanych eksploatacją górniczą
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 2. Modelowanie przebiegu zmian wskaźników deformacji powierzchni w wyniku zatrzymań frontu dla wybranych przypadków eksploatacji
  Jerzy Cygan
 3. Próba zastosowania pewnego nieliniowego modelu ruchu górotworu w przykładach z badań modelowych i terenowych
  Marian Kruszyński
 4. Wpływ wody na ściśliwość kilku skał
  Jerzy Gustkiewicz, Janusz Nurkowski
 5. Charakterystyka przemieszczeń wywołanych zaciskaniem komór w wysadach solnych
  Grzegorz Kortas
 6. Dynamiczne i statyczne stałe sprężystości – porównanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych piaskowców z kopalni „Jas-Mos”
  Andrzej Nowakowski
 7. Wybrane aspekty komputerowej symulacji współdziałania budowli (sprężystej) ze sprężysto-plastyczno-lepkim górotworem
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk
 8. Czynnik czasu w zagadnieniu numerycznej symulacji wpływu przejścia niecki górniczej na stan konstrukcji budynku
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk
 9. Ocena zgodności ilościowych oszacowań morfologii przełamów skalnych wyznaczonych dwiema metodami: profilometrii laserowej oraz analizy stereologicznej
  Bogusław Obara, Jacek Sobczyk
 10. Wpływ wielkości ziarn w skałach na morfologię ich przełamów rozdzielczych
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit
 11. Wpływ metod wymuszenia przełamu rozdzielczego na parametry opisujące jego geometrię
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit
 12. Zastosowanie wariogramu w badaniach morfologii powierzchni przełamu skalnego
  Mariusz Młynarczuk
 13. Badania dylatometryczne rozszerzalności cieplnej wybranych skał
  Mariusz Młynarczuk, M. Vavro
 14. Wspomnienia – Prof. dr hab. inż. Stanisław Szpetkowski 1923-2000
  Wacław Trutwin

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 4, nr 3-4

 1. Modelowanie zjawisk wywołanych depresją naturalną i nagłymi zmianami przepływu w sieci wyrobisk
  Jerzy Krawczyk
 2. Pomiar spadku ciśnienia na odcinku rurociągu przy zmiennych przepływach
  Władysław Cierniak
 3. Anemometr korelacyjny
  Marek Gawor
 4. Anemometr cieplny z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania
  Jan Kiełbasa
 5. Badania eksperymentalne anemometru cieplnego z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania
  Jan Kiełbasa, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Józef Rysz
 6. Zamknięty tunel aerodynamiczny z regulowaną temperaturą
  Paweł Ligęza
 7. Charakterystyki kątowe anemometru cieplnego
  Andrzej Rachalski
 8. Badania porównawcze mikromanometrów stosowanych w tunelu aerodynamicznym TA-1
  Wacław Trutwin, Andrzej Krach, Wiesław Chmiel
 9. Nowa konstrukcja tensometru strunowego
  Adam Kanciruk
 10. Ulepszone metody mocowania czujnika indukcyjnego do walcowych próbek skalnych w pomiarach odkształceń
  Janusz Nurkowski
 11. Manometr różnicowy do współpracy z rurkami spiętrzeniowymi
  Juliusz Topolnicki
 12. Rozkład naprężeń rezydualnych w brykiecie węglowym – modelowanie numeryczne
  Mirosław Wierzbicki
 13. Rola filtracji gazu w zjawisku wyrzutu skalno-gazowego
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Maciej Rzepa
 14. Badania przepływów cieczy w ośrodkach o zróżnicowanych strukturach geometrycznych. Część V. Przepływy pulsacyjne cieczy niutonowskiej w sieciowym modelu tętnic zasilających mózgowia
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Antoni Smolarski
 15. Badania zmian przepuszczalności ośrodka oraz zmian koncentracji roztworów przepływających w skałach porowatych na skutek oddziaływania w układzie skala-roztwór
  Mariusz R. Sławomirski

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 3, nr 1

 1. On the Rate Equation of the Oxidative Dissolution of Metal Sulfides
  Paweł Nowak
 2. The Numerical Simulation of Initial Stage of One-Dimensional Subsurface Migration of an Active Substance
  Mariusz R. Sławomirski
 3. Badania modelowe metody korekcji temperaturowej w układzie dwóch termoanemometrów
  Paweł Ligęza
 4. The Evaluation of the Drainage Process Implied by Artificial Subsurface Constructions
  V. K. Rudakov, I. A. Sadovenko, V. P. Pustovoytenko
 5. A Simplified Model of Axi-Symmetric Propagation of Toxic Substances Transferred from the Underground Depository of Waste Materials by Technological Water
  Mariusz R. Sławomirski

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 3, nr 2

 1. Równoczesny pomiar prędkości i temperatury w przepływach nieizotermicznych
  Marek Gawor, Paweł Ligęza, Józef Rysz
 2. Opracowanie optycznej metody pomiaru prędkości ruchu mieszaniny powietrze-węgiel
  Marek Gawor, Paweł Ligęza, Józef Rysz
 3. Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości – wyznaczanie zwrotu metodą różnicową
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski
 4. Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu – składowe wektora
  Elżbieta Poleszczyk, Jan Kiełbasa
 5. Badania przepływów cieczy w ośrodkach o zróżnicowanych strukturach geometrycznych
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Andrzej Smolarski
 6. Zmiany przepuszczalności w przepływie wody i wodnych roztworów w wielkogabarytowych próbkach węgla
  Janina Żółcińska, Leszek Dyrga
 7. Badanie nieustalonych przepływów w okrągłym przewodzie modelującym wyrobisko górnicze
  Władysław Cierniak, Andrzej Krach
 8. Prognozowanie rozkładu stężenia metanu w sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem systemu monitoringu
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka
 9. Obserwacja zmian ciśnienia i prędkości powietrza w wyrobisku górniczym
  Janusz Kruczkowski

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 3, nr 3-4

 1. Wspomnienie o profesorze Władysławie Kraju
  Jakub Bodziony
 2. Badania modelowe rozkładów przemieszczeń i odkształceń w ośrodku sypkim powstałym w wyniku realizacji warunków granicznych odpowiadających różnym systemom eksploatacji węgla i rud
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 3. Porównanie deformacji występujących przy zatrzymaniu frontu eksploatacyjnego z deformacjami w czasie ciągłego postępu przy przyjęciu różnych modeli przemieszczeń górotworu
  Jerzy Cygan
 4. Zachowanie skały pod obciążeniem jako indykator jej skłonności do tąpań
  Tadeusz Cyrul
 5. Próba uogólnienia metody delinearyzacji układu równań ośrodka stochastycznego na przypadek trójwymiarowy
  Marian Kruszyński
 6. Wpływ ciśnienia i temperatury na trwałe zmiany właściwości wybranych skał
  Jerzy Gustkiewicz, Zbigniew Lizak, Andrzej Nowakowski
 7. Matematyczne modelowanie współdziałania obiektów naziemnych z górotworem
  Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska, Andrzej Nowakowski
 8. Modelowanie metodą elementów skończonych rozkładu naprężeń i odkształceń w próbkach poddanych jedno- i trójosiowemu ściskaniu
  Grzegorz Kortas, Lucyna Florkowska, Adam Kanciruk
 9. Komputerowy system wspierania analizy stereologicznej mikroskopowych struktur skalnych
  Mariusz Młynarczuk, Bogusław Obara
 10. Zastosowanie metod automatycznego przetwarzania obrazów do analizy morfologi powierzchni wybranych próbek skalnych
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jacek Sobczyk, Jarosław Aksamit
 11. Program do konwersji danych uzyskiwanych z wysokościomierza laserowego na mapę bitowa
  Jacek Sobczyk
 12. Detektor dryfowy z celami sześciokątnymi do eksperymentu COSY-11
  Jacek Sobczyk
 13. Stan naprężenia w brykiecie węglowym w trakcie prowokowania wyrzutu
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Maciej Rzepa

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 2, nr 1-2

 1. Profesor Jerzy Litwiniszyn
  Wacław Trutwin
 2. Zastosowanie kamery CCD do badania szybkich procesów pojedynczych i periodycznych
  Marek Gawor, Józef Rysz
 3. Badania zmian ciśnienia w czasie w strudze mas powyrzutowych
  Marek Gawor, Józef Rysz, Jan Palacz
 4. Badania modelowe i eksperymentalne oraz porównanie parametrów dynamicznych mostkowych i bezmostkowych anemometrów cieplnych
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Jan Palacz
 5. Czujniki i stanowisko pomiarowe do badań wpływu geometrii wielowłóknowej sondy termoanemometrycznej na pomiary wektora prędkości
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk
 6. Eksperymentalne badania przepływu gazów o zróżnicowanych zdolnościach sorpcyjnych w skałach
  Leszek Dyrga, Janina Żółcińska
 7. Badania przepływów cieczy w ośrodkach o zróżnicowanych strukturach geometrycznych. Przepływy płynu w węźle fizycznym sieci
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Antoni Smolarski
 8. Zmiany przepuszczalności w przepływie gazu w węglu, zależnie od ciśnienia gazu
  Maciej Skawiński
 9. Równanie migracji aktywnych substancji unoszonych przez wody przepływające w skałach porowatych
  Mariusz R. Sławomirski
 10. Jednowymiarowa propagacja uczestniczących w reakcji następczej substancji unoszonych przez wodę przepływającą w skałach porowatych
  Mariusz R. Sławomirski
 11. Związki konstytutywne w ośrodkach z losową ewolucją struktury
  Tadeusz Pyrcioch
 12. Przetwornik szybkości obrotowej na napięcie
  Władysław Cierniak
 13. Badanie właściwości dynamicznych wentylatorów
  Władysław Cierniak
 14. Algorytmy komputerowej symulacji procesu przewietrzania umożliwiające dostęp i wykorzystanie danych systemu monitoringu sieci wentylacyjnej
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka
 15. Układ sterowania regulatora wydatku przepływu powietrza stanowiska do badań własności dynamicznych wentylatora i jego oprogramowanie
  Andrzej Krach
 16. Zastosowanie programu Mathematica do otrzymania formy charakterystycznej układu równań modelu jednowymiarowego przepływu
  Jerzy Krawczyk
 17. Wielofunkcyjny, górniczy anemometr skrzydełkowy z wielostandardową magistralą wyjściową
  Janusz Kruczkowski
 18. Właściwości metrologiczne anemometru skrzydełkowego typu mAS-1 219
  Wacław Trutwin, Wiesław Chmiel

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 2, nr 3-4

 1. Porównanie wyników badań modelowych przemieszczeń górotworu na ośrodku sypkim z wynikami pomiarów „in situ”. Wpływ uskoków na rozkład przemieszczeń i odkształceń, cz. 2
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 2. Kształtowanie się przemieszczeń w górotworze o różnym stopniu naruszenia wcześniejszymi eksploatacjami na podstawie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym, cz. 1
  Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 3. Ocena skłonności do tąpań skał z ZG „Rudna” w oparciu o analizę pełnej charakterystyki odkształcenie-naprężenie w próbie jednoosiowego ściskania
  Tadeusz Cyrul, Zofia Majewska
 4. Wpływ zmian gęstości ośrodka na postać równań ośrodka stochastycznego w świetle badań modelowych
  Marian Kruszyński
 5. Deformacje terenu związane z eksploatacją górniczą oraz ich wpływ na fundamenty budynków
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Andrzej Nowakowski
 6. Wizualizacja współzależności wielkości mechanicznych charakterystycznych dla badań próbek skalnych w urządzeniach GTA-10. Rejestracja wyników pomiarów
  Adam Kanciruk
 7. Zastosowanie metody oporowej do określenia odkształceń poprzecznych próbek solnych w wysokich ciśnieniach
  Grzegorz Kortas, Adam Kanciruk
 8. Wykorzystanie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych wybranych skał do modelowania stanu naprężenia w górotworze. Mechaniczny model górotworu poddanego filarowo-komorowemu systemowi eksploatacji (cz. II)
  Andrzej Nowakowski, Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska
 9. Projektowanie i optymalizacja parametrów indukcyjnego czujnika odkształceń
  Janusz Nurkowski
 10. Ocena jakości zgładów przeznaczonych do analizy stereologicznej układu pustek powietrznych w związanym betonie
  Jarosław Aksamit, Jakub Bodziony, Barbara Zając
 11. Identyfikacja nieciągłości wymuszonych w warunkach laboratoryjnych na próbkach skalnych
  Jarosław Aksamit, Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak
 12. O pewnej interpretacji wartości średnich uzyskanych w płaskiej i liniowej analizie stereologicznej
  Jakub Bodziony
 13. Kilka uwag o Normie ASTM C457-90 dla mikroskopowego wyznaczania parametrów układu pustek powietrznych w związanym betonie
  Jakub Bodziony, Barbara Zając
 14. Metoda uzyskiwania mikroskopowych obrazów dużych pól pomiarowych w oparciu o przekształcenia morfologii matematycznej i analizy obrazów
  Mariusz Młynarczuk
 15. Metoda oceny porowatości powierzchni betonu za pomocą profilomierza laserowego
  Mariusz Młynarczuk, Barbara Zając
 16. Analiza struktury porów na powierzchni zgładów betonu przy użyciu metod morfologii matematycznej i analizy obrazów
  Mariusz Młynarczuk, Barbara Zając
 17. Właściwości filtracyjne brykietów węglowych nasycanych helem względnie azotem
  Maciej Rzepa
 18. Niestacjonarna filtracja gazu przez brykiety węglowe
  Maciej Rzepa, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki
 19. Życiorys naukowy Prof. dr hab. inż. Jakuba Bodzionego
  Jarosław Aksamit, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 15, nr 1-2

 1. Walidacja programu komputerowego do prognozowania przewietrzania kopalni z zastosowaniem metod optymalizacji numerycznej – etap II
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 3. Wieloskalowe modelowanie przepływu w rejonie ściany – wybrane zagadnienia
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus, Piotr Ostrogórski, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 4. Anemometr z falą cieplną – generowanie i analiza sygnału
  Paweł Ligęza, Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Katarzyna Socha, Jan Palacz (PDF do pobrania)
 5. Dynamika anemometru a średnia prędkość przepływu
  Paweł Jamróz (PDF do pobrania)
 6. Badania opływu czujników anemometrycznych
  Maciej Bujalski, Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Marta Tichoruk, Mariusz R. Sławomirski, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 7. Tunel aerodynamiczny o obiegu zamkniętym, ze stabilizacją temperatury i wilgotności powietrza, przystosowany do pomiarów metodami optycznymi
  Maciej Bujalski, Marek Gawor, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 8. Wpływ temperatury układu węgiel-metan na własności sorpcyjne węgla ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki sorpcji/dyfuzji
  Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki, Tomasz Murzyn (PDF do pobrania)
 9. Optymalizacja procesu automatycznej klasyfikacji cech strukturalnych węgla z obszarów zagrożonych wyrzutami gazów i skał opartego na metodach rozpoznawania obrazów
  Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 10. Porównanie wyników pomiaru deformacji próbki tensometrami elektrooporowymi i metodą fotogrametryczną
  Andrzej Nowakowski, Jacek Sobczyk, Janusz Nurkowski, Marek Gawor, Zbigniew Lizak, Maciej Bujalski (PDF do pobrania)
 11. Pomiar przepływu turbulentnego w modelu skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym z wykorzystaniem Cyfrowej Anemometrii Obrazowej PIV
  Maciej Bujalski, Marek Jaszczur (PDF do pobrania)
 12. Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę
  Dominik Kęsek (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 15, nr 3-4

 1. Model numeryczny procesu sorpcji wymiennej CO2/CH4
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 2. Pomiary kinetyki procesów sorpcyjnych zachodzących w układzie węgiel-metan przy wykorzystaniu różnych narzędzi badawczych
  Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 3. Model hybrydowy złoża porowatego
  Przemysław Skotniczny, Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 4. Przyrząd do wzorcowania indukcyjnego czujnika odkształceń, rezultaty i niepewność wzorcowania
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 5. Wyznaczenie współczynnika dyfuzji cieplnej κ z rozkładu amplitudy fali cieplnej
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 6. Modelowanie analogowego układu generacji fali temperaturowej
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 7. Anemometr z falą cieplną i anemometr TSI – porównanie
  Dominik Kęsek, Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 8. Istotne problemy modelowania numerycznego oddziaływania eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 9. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu. Analiza przypadków eksploatacji górniczej
  Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 10. Obserwacja oddziaływania wyrobisk na powierzchnię terenu w warunkach kopalń soli
  Agnieszka Maj, Lucyna Florkowska (PDF do pobrania)
 11. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy pomiarowej strunowego tensometru gruntowego. Kontynuacja obserwacji odkształceń posadzki hangaru i wychylenia wieży kościoła. Obserwacja wpływu wstrząsów komunikacyjnych na budynek mieszkalny
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 12. Zmiany strukturalne węgla a wartość efektywnego współczynnika dyfuzji – wstępne pomiary stereologiczne
  Marta Skiba (PDF do pobrania)
 13. Fractal structures and self-similar forms in the artwork of Salvador Dali
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 10, nr 1-4

 1. Zależność wartości współczynnika Biota od rodzaju medium porowego
  Barbara Dutka, Zbigniew Lizak, Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 2. Możliwości opracowanej w IMG PAN metodyki modelowania numerycznego w zakresie oceny stanu obiektu budowlanego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
  Lucyna Florkowska, Jerzy Cygan, Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 3. Uniwersalny strunowy system pomiarowy
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 4. Błąd pomiaru odkształcenia czujnikiem indukcyjnym spowodowany pojemnością przełącznika w metodzie porównawczej
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 5. Zintegrowanie metod pomiarowych opartych na algorytmach morfologii matematycznej oraz na profilometrii laserowej w celu wyznaczenia korelacji pomiędzy parametrami strukturalno-teksturalnymi skał a geometrią ich przełamów rozdzielczych
  Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 6. Aparatura pomiarowa do badań filtracji gazów przez brykiety węglowe w warunkach trójosiowego obciążenia
  Juliusz Topolnicki, Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 7. Porównanie wybranych parametrów określających warunki inicjacyjne wyrzutów brykietów węglowych nasycanych azotem lub dwutlenkiem węgla
  Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 8. Walidacja programu VentZroby z wykorzystaniem wyników eksperymentu „in situ” i z zastosowaniem nowych algorytmów przygotowania danych wejściowych
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 9. Model przepływu powietrza w ośrodku porowatym z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 10. Badania czujników anemometrycznych wykorzystywanych w metodach pomiaru pola prędkości i strumienia objętości – wyznaczanie źródeł błędów, analiza niepewności
  Janusz Kruczkowski, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk (PDF do pobrania)
 11. Uwagi o czynnikach efektywnego sterowania ryzykiem
  Tadeusz Cyrul (PDF do pobrania)
 12. Modernizacja i rozwój stanowisk badawczych pod kątem opracowywanych nowych metod pomiaru wybranych parametrów środowiska – termoanemometr z potencjometryczną regulacją właściwości dynamicznych
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 13. Aplikacja wspomagająca pomiary termoanemometryczne
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 14. Pseudosymultaniczny pomiar prędkości i temperatury w przepływach nieustalonych
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 15. Opis metody i stanowiska pomiarowego do badania przepływów pulsacyjnych w elastycznych przewodach
  Marek Gawor (PDF do pobrania)
 16. Bezwzględna metoda pomiaru prędkości przepływu anemometrem z drgającym grzanym włóknem
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 17. Modelowanie przepływu w ośrodku porowatym z nieliniowym prawem filtracji
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 18. Metoda oszacowania objętości pustek w zrobach otamowanego pola pożarowego na postawie pomiarów ciśnienia
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 11, nr 1-4

 1. Stanowisko do badania próbek węgli i skał w atmosferze gazów, pod ciśnieniem
  Andrzej Nowakowski, Juliusz Topolnicki, Janusz Nurkowski, Mirosław Wierzbicki, Jacek Sobczyk, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 2. Komora do badań wpływu obciążeń mechanicznych na właściwości sorbentu
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 3. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i zabudowę miejską na przykładzie południowej części OG Wirek I
  Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jan Walaszczyk, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 4. Eksploatacja częściowa na dużych głębokościach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni oraz stabilności filarów
  Anton Sroka, Krzysztof Tajduś (PDF do pobrania)
 5. Zastosowanie nowoczesnych metod analizy obrazu do ilościowego opisu spękań widocznych na odsłonięciach skalnych
  Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 6. Analiza struktury węgla oraz skał oparta na wyniku ilościowych badań mikroskopowych ze szczególnym uwzględnieniem metod fluorescencyjnych
  Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 7. Nowe przetworniki strunowe i ich zastosowanie
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 8. Walidacja procedur programu VentZroby z wykorzystaniem systemu monitoringu stanu atmosfery kopalni
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 9. Prezentacja wybranych trójwymiarowych modeli numerycznych migracji metanu w rejonie ściany przydatnych do weryfikacji programu VentZroby
  Jerzy Krawczyk (PDF do pobrania)
 10. Eksperymentalna weryfikacja zjawiska wymiany masy i energii w medium porowatym
  Przemysław Skotniczny, Władysław Cierniak, Jerzy Gorgoń, Robert Nowak (PDF do pobrania)
 11. Dynamika pomiaru temperatury termoparą
  Władysław Cierniak (PDF do pobrania)
 12. Badanie przepływu powietrza „in situ” w wyrobiskach górniczych, wyznaczenie kryterium przydatności przyrządów i metod
  Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 13. Stan atmosfery w otamowanym polu pożarowym w świetle stosowanych metod pobierania próbek gazowych
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
 14. Stanowisko do pomiaru odkształceń elastycznych przewodów oraz ciśnienia przy różnych warunkach brzegowo-początkowych
  Władysław Cierniak, Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Marta Tichoruk (PDF do pobrania)
 15. Eksperymentalne badanie odkształceń elastycznych przewodów metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Władysław Cierniak, Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Marta Tichoruk (PDF do pobrania)
 16. Zastosowanie sieci neuronowej do wyznaczania wektora prędkości i przepływu gazu
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 17. Wyznaczanie współczynnika przyjmowania ciepła metodą termoanemometryczną
  Paweł Jamróz, Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 18. System wzorcowania pomiaru prędkości z zastosowaniem algorytmu analizy wymuszeń złożonych
  Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 19. Analiza przepływów laminarnych w ośrodkach szczelinowych z uwzględnieniem efektów na styku szczelin
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 12, nr 1-4

 1. Porównanie wybranych właściwości fizycznych brykietu węglowego w stanie powietrznie-suchym w atmosferze CO2
  Andrzej Nowakowski, Juliusz Topolnicki, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 2. Indukcyjny czujnik odkształceń wykonany z miedzi w zmodyfikowanym obwodzie rezonansowym
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 3. Masowy przepływomierz kapilarny do badań kinetyki uwalniania zasorbowanego gazu
  Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 4. Obserwacja zmian pojemności sorpcyjnej i efektu pęcznienia ziarnistej próbki węgla kamiennego wymuszonych zmianami ciśnienia okólnego
  Barbara Dutka, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 5. Wybrane sposoby określania efektywnego współczynnika dyfuzji na podstawie przebiegów kinetyki nasycania/uwalniania gazu z próbki węglowej
  Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)
 6. Opis stopnia deformacji struktury skalnej przy wykorzystaniu metod stereologii i analizy obrazu
  Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 7. Analiza oddziaływania eksploatacji podziemnej na budynek kościoła pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku (Ruda Śląska)
  Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 8. Przemieszczenia poziome powierzchni terenu wywołane podziemną eksploatacją górniczą – teoria i praktyka
  Krzysztof Tajduś, Anton Sroka, Rafał Misa (PDF do pobrania)
 9. Strunowy system pomiarowy do badań odkształceń posadzki hangaru lotniczego
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 10. Weryfikacja procedur programu VentZroby w oparciu o numeryczną mechanikę płynów
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 11. Rozwój metody prognozowania stanu atmosfery kopalni z wykorzystaniem symulacji numerycznej oraz danych z systemu monitoringu
  Wacław Dziurzyński, Stanisław Wasilewski, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 12. Efektywne metody wychładzania zwałowiska pogórniczego – symulacja komputerowa – Badania eksperymentalne wymiany masy i energii w ośrodku porowatym
  Przemysław Skotniczny, Jerzy Gorgoń, Stanisław Millak, Robert Nowak (PDF do pobrania)
 13. Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 14. Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie
  Władysław Cierniak, Tadeusz Bacia (PDF do pobrania)
 15. Dynamika pomiaru temperatury termoparą
  Władysław Cierniak (PDF do pobrania)
 16. Zwiększenie zdolności pomiarowych Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
  Władysław Cierniak, Andrzej Krach, Robert Nowak (PDF do pobrania)
 17. Zaawansowane narzędzia metrologiczne w pomiarach wybranych parametrów środowiska. Optymalizowany dynamicznie termoanemometryczny system pomiarowy
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 18. Metody analizy sygnału anemometru z drgającym grzanym włóknem
  Konrad Papierz, Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 19. Zastosowanie złożonych wymuszeń fali temperaturowej w absolutnej metodzie pomiaru prędkości przepływu gazów
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 20. Pomiary fal ciśnienia oraz odkształceń w prostej sieci przewodów elastycznych
  Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Jacek Sobczyk, Marta Tichoruk (PDF do pobrania)
 21. Badania modelowe efektów reodynamicznych w rozgałęzieniach przewodów wzorowanych na układach biologicznych (problem stenozy)
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 22. Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejonu wydobywczego
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 13, nr 1-4

 1. Wstępne badanie rdzeni wiertniczych dolomitów z OZG Rudna w aspekcie potencjalnego zagrożenia zjawiskami gazo-geodynamicznymi
  Mariusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 2. Struktury odmienione węgla kamiennego w strefach zaburzeń tektonicznych – propozycja klasyfikacji
  Katarzyna Godyń (PDF do pobrania)
 3. Badania właściwości sorpcyjno-odkształceniowych węgla w stanie obciążenia okólnego
  Barbara Dutka, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 4. Wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji za pomocą nowatorskiego układu do pomiarów akumulacji i uwalniania gazów z próbek węglowych
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 5. Wpływ prędkości obciążania na wartości pewnych stałych materiałowych uzyskiwanych w teście konwencjonalnego trójosiowego ściskania
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 6. Termiczne właściwości indukcyjnego, bezrdzeniowego czujnika odkształceń – teoria i praktyka
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 7. Numeryczna analiza metod geotechnicznych minimalizujących wpływ przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych eksploatacją podziemną
  Rafał Misa, Krzysztof Tajduś, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 8. Dobór i kalibracja praw konstytutywnych dla podłoża obiektów budowlanych
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 9. Instalacja aparatury pomiarowej w hangarze lotniczym. Pomiar i rejestracja odkształceń posadzki
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 10. Konwergencja w warunkach nieregularnie rozproszonych wyrobisk, na przykładzie kopalni Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 11. Opracowanie narzędzi programowych dla celów odtworzenia zaistniałych zdarzeń i katastrof oraz ich weryfikacja na podstawie danych „post”
  Wacław Dziurzyński, Stanisław Wasilewski, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 12. Eksperymentalne i modelowe badanie procesu mieszania powietrza i metanu w strudze wytwarzanej przez kopalnianą inżektorową stację odmetanowania
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF do pobrania)
 13. Porównanie symulacji numerycznych z wynikami pomiarów rozkładów pól prędkości w przekrojach chodników kopalnianych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 14. Określenie prędkości poślizgu przy stycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 15. Nowa metoda pomiaru małych prędkości w tunelu aerodynamicznym
  Wiesław Chmiel, Andrzej Krach, Janusz Kruczkowski, Stanisław Millak (PDF do pobrania)
 16. Pomiar prędkości powietrza termoanemometrami w innych warunkach niż przeprowadzano ich wzorcowanie
  Władysław Cierniak (PDF do pobrania)
 17. Koncepcja precyzyjnego pomiaru parametrów przepływów gazów w zakresie małych prędkości z uwzględnieniem zmiany zwrotu i temperatury
  Katarzyna Socha, Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 18. Analiza teoretyczna i opracowanie założeń oraz prognozowanie niepewności i obszaru aplikacyjnego systemu pomiarowego anemometru wibracyjnego
  Jan Kiełbasa, Konrad Papierz, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 19. Pomiary opływu wybranych modeli metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Katarzyna Mnich-Medoń, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 20. Tunel aerodynamiczny przystosowany do badań metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 21. Analiza powstawania przepływu wstecznego przy opływie ciał sztywnych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 22. O cyrkulacji atmosfery w otamowanym rejonie ściany wydobywczej
  Wacław Trutwin, Janusz Cygankiewicz (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 14, nr 1-4

 1. Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów do wspierania procesu decyzyjnego dotyczącego klasyfikacji węgla ze względu na wybrane cechy petrograficzne
  Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń (PDF do pobrania)
 2. Laboratoryjne badania sorpcji wymiennej CO2/CH4 na brykiecie węglowym
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki, Jarosław Aksamit, Tomasz Murzyn (PDF do pobrania)
 3. Izotermy sorpcji gazu przy różnych obciążeniach okólnych węgla
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 4. Sorpcjomat krokowy – nowatorska aparatura do pomiarów sorpcyjnych w warunkach stałego ciśnienia gazu
  Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 5. Badania szczelinowatości górotworu wokół otworu odmetanowania na podstawie analizy zapisów z kamery introskopowej
  Mateusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 6. Zależność wyniku testu ściśliwości próbki węgla od rodzaju płynu porowego
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 7. Zakres kompensacji temperaturowej indukcyjnego czujnika odkształceń
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 8. Przemieszczenia poziome w rejonach eksploatacji górniczej
  Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 9. Przepisy, odniesienia normowe oraz instrukcje dotyczące projektowania i realizacji budynków narażonych na górnicze oddziaływania deformacyjne
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 10. Wypiętrzanie terenu pod wpływem zmian warunków hydrogeologicznych na przykładzie skutków zamknięcia wycieku w poprzeczni Mina w kopalni soli Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 11. Instalacja aparatury pomiarowej w budynku zabytkowego kościoła. Pomiar i rejestracja nachyleń wieży
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 12. Walidacja programu komputerowego do prognozowania przewietrzania kopalni z zastosowaniem metod optymalizacji numerycznej
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 13. Wybrane aspekty metodyki tworzenia wieloskalowych modeli numerycznych rejonu ściany
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 14. Nowe rozwiązania urządzeń do pomiaru pól prędkości i rozkładów stężenia metanu oraz wyniki badań porównawczych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 15. Czynniki wpływające na deformację warstwy przyściennej przy statycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym oraz ich wpływ na prędkość poślizgu. Część I: Turbulentna warstwa graniczna w sąsiedztwie ścianek chropowatych
  Mariusz R. Sławomirski, Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 16. Czynniki wpływające na deformację warstwy przyściennej przy statycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym oraz ich wpływ na prędkość poślizgu. Część II: Badania ekperymentalne
  Przemysław Skotniczny, Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 17. Metoda pomiaru strumienia objętości gazu w otworach odmetanowania
  Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 18. Wykorzystanie naturalnych fluktuacji parametrów przepływu do pomiaru wektora prędkości
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Elżbieta Poleszczyk, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 19. Nowy opis charakterystyk termoanemometrów stałorezystancyjnych
  Jan Kiełbasa, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 20. Badania modelowe powolnych przepływów w przewodach za pomocą cyfrowej anemometrii obrazowej oraz modelowania matematycznego
  Marek Gawor, Mariusz R. Sławomirski, Jacek Sobczyk, Marta Tichoruk (PDF do pobrania)
 21. Zmiany ciśnienia bezwzględnego w rejonie ściany jako wskaźnik zagrożenia metanowego
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
Skip to content